Прв циклус (студиски програми 2018)

Теориска физика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по теориска физика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - теориска физика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - теориска физика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Theoretical Physics

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава поакадемска година во секој парен семестар заклучно со осмиот.

Структура на студиската програма по теориска физика

Структурата на студиската програма по астрономија и астрофизика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

 

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ01

Механика

4

2

2

8

ФЈЈ02

Математичка анализа 1

4

4

0

8

ФДЈ01

Компјутерска анализа на податоци

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ03

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

8

ФЈЈ04

Математичка анализа 2

4

4

0

8

ФЈЈ05

Хемија

4

0

3

6

ФДЈ02

Вовед во програмирање

2

0

2

6

И03

Спорт и здравје

 

 

 

2

3. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ06

Електромагнетизам

4

2

2

8

ФЈЈ07

Математичка физика 1

4

3

0

7

ФЈЈ08

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

3

2

0

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

4. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ09

Оптика

4

2

2

8

ФЈЈ10

Теориска механика

4

2

0

6

ФЈЈ11

Математичка физика 2

3

3

0

6

ФТЗ01

Вовед во нелинеарна физика

3

2

2

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

5. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ12

Атомска физика

4

2

2

8

ФТЗ02

Механика на флуиди

4

2

0

7

ФЈЈ13

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

6. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ14

Квантна механика 1

4

2

0

8

ФДЈ05

Статистичка физика

4

2

0

7

ФТЗ03

Вовед во фотоника

 2

 0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

7. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ15

Физика на тврдо тело 1

3

2

0

7

ФДЈ07

Комјутерска физика

3

0

3

7

ФТЗ04

Квантна механика 2 

 3

 3

 0

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Нуклеарна физика со елементарни честички

4

2

2

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Дипломска работа

 

 

 

10

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава по академска година во секој парен семестар заклучно со осмиот.

Списокот на изборни предмети што се нудат за оваа студиска програма може да биде надополнет или сменет во зависност од актуелноста на опфатените теми, интересот на студентите и достапноста на наставниот кадар и ќе биде јавно објавен пред почетокотна тековниот семестар. Студентите се поттикнуваат да избираат предмети и од други,сродни дисциплини, во зависност од сопствените интереси и способности.


Начин на избор на предмети: Студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од списокот на предложените изборнипредмети за оваа студиска програма, јавно објавен пред започнување на тековниотсеместар. Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат даги изберат од списокот на акредитирани предмети од единицата и/или одединиците на УКИМ.Изборните предмети студентите ги бираат самостојно, во оној семестар во кој тој предмет е понуден.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.