Монографија, 70 години ПМФ

По повод седумдесетгодишнината од основањето и започнувањето со работа на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на 16 декември 1946 година, во 2016 година беше издадена Монографија. Прегледајте ја Монографијата на следниот линк.


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.