Втор циклус (мастер студии)

АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

Последипломски студии по Астрономија и астрофизика  на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (Магистер по физички науки – Астрономија и астрофизика)

Втор циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: Природно-математички науки; Поле: 101 Астрономија; Област: 10100 Астрономија, 10104 Астрофизика

Право на запишување на вториот циклус студии астрономија и астрофизика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика- двопредметни студии математика-физика- математика- технички науки.  Бројот на студенти предвиден за запишување на дадената студиска програма е 10  студенти со кофинансирање.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети:

Вкупниот број предмети на студиската програма е 5. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 со 18 ЕКТС,

- Изборни предмети од единицата: 2 со 12 ЕКТС (20 % од вкупниот број кредити на студиската програма)

Листа на задолжителни предмети

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

2Ф26-21

Современи инструменти и методи во астрономијата 

3

2

1

6

2Ф27-21

Астрофизика - одбрани поглавја

4

2

0

6

2Ф28-21

Експериментална астрофизика

3

2

1

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Вкупно задолжителни

 

 

 

18

 

Вкупно изборни

 

 

 

12

 

Вкупно

 

 

 

30

 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

   Код Наслов на предметот

2Ф29-21 Практична астрономија

2Ф30-21 Вовед во астрофизика

2Ф31-21 Техники на предавање на области од астрономија и астрофизика

2Ф19-21 Вовед во општата теорија на релативност

2Ф32-21 Вовед во космологија

2Ф33-21 Историја на модерната астрономијата

2Ф34-21 Радио-астрономија

Начин на избор на предмети

Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.