Втор циклус (мастер студии)

ТЕОРИСКА ФИЗИКА

Последипломски студии по Теориска физика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (Магистер по физички науки - Теориска физика)

Втор циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: Природно-математички науки; Поле: 103 Физика; Област: 10313 Квантна механика, релативитет, гравитација; 10314 Математичка и општа теориска физика; 10319 Статистичка физика и термодинамика; 10320 Теориска физика

Право на запишување на вториот циклус студии по теориска физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика- математика- технички науки. Бројот на студенти предвиден за запишување на дадената студиска програма е 10 студенти со кофинансирање.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети:

Вкупниот број предмети на студиската програма е 5. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 со 18 ЕКТС,

- Изборни предмети: 2 со 12 ЕКТС (20 % од вкупниот број кредити на студиската програма)

Листа на задолжителни предмети

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

2Ф16-21

Квантна механика-напреден курс

3

3

0

6

2Ф17-21

Статистичка физика-напреден курс

3

3

0

6

2Ф18-21

Математички методи во теориската физика

3

3

0

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Вкупно задолжителни

 

 

 

18

 

Вкупно изборни

 

 

 

12

 

Вкупно

 

 

 

30

 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код         Наслов на предметот

2Ф19-21 Вовед во општата теорија на релативност

2Ф20-21 Квантна теорија на поле

2Ф21-21 Фотоника

2Ф22-21 Нелинеарна динамика и теорија на хаос

2Ф23-21 Квантни компјутери

2Ф24-21 Транспортни процeси во органски проводници

2Ф25-21 Молекуларна квантна механика

Начин на избор на предмети

Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.


Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.