Прв циклус (студиски програми 2022)

Медицинска физика

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Запишувањето на студиите по Медицинска физика  е согласно законските решенија што важат во Република Северна Македонија и на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Структура на студиската програма по медицинска физика

Академско звање: Дипломиран инженер по физика — медицинска физика 

Стручен назив на англиски: Bachelor in physics-Medical physics (BSc. Med. Phys.)

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

МТЈ01-22

Линеарна алгебра

прв

2

1

4

5.

И01-22

Изборен предмет

прв

2

1

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

ФДЈ02-22

Вовед во програмирање

втор

2

2

6

10.

ФПЗ03-22

Вовед во квантна метрологија

втор

2

1

2

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредитиво студиската година

31

27

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

ФТЗ06-22

Избрани делови од математичка физика

трет

2

2

4

15.

И02-22

Изборен предмет

трет

2

1

4

16.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

17.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

18.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

19.

ФДЈ03-22

Електроника

четврти

3

4

6

20.

И03-22

Изборен предмет

четврти

2

1

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

26

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ТРЕТА ГОДИНА

21.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

22.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

7

23.

ФМ301-22

Медицинска физика

петти

4

2

7

24.

ФМИ01-22

Основи на анатомија и физиологија на човек

петти

2

2

4

25.

И04-22

Изборен предмет

петти

2

1

4

26.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

27.

ФДЈ05-22

Статистичка физика

шести

4

2

7

28.

ФМ302-22

Биофизика

шести

4

2

7

29.

И05-22

Изборен предмет

шести

2

1

4

30.

И06-22

Изборен предмет

шести

2

1

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

20

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

32.

ФДЈ07-22

Компјутерска физика

седми

3

3

7

33.

ФМ303-22

Физика на имиџинг техники во медицината

седми

4

3

8

34.

ФПИ14-22

Спектроскопија

седми

2

2

4

35.

ФМИ05-22

Радијациона физика со дозиметрија

седми

2

2

4

36.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

37.

ФМИ07-22

Физика на радиотерапија

осми

3

3

6

38.

И07-22

Изборен предмет

осми

2

1

4

39.

И08-22

Изборен предмет

осми

2

1

4

40.

 

Дипломска работа

осми

 

 

8

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

25

21

60

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети на студиската програма по Медицинска физика

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

 

 

1.

ФПИ01-22

Репетиториум по физика

први

2

1

4

ИФ-ПМФ

2.

ФМИ01-22

Репетиториум по математика

први

2

2

4

ИМ-ПМФ

3.

ФТ308-22

Репетиториум по физика преку задачи и експерименти

први

2

2

4

ИФ-ПМФ

4.

ФМИ09-22

Физика и заштита на природната средина

четвртти

2

2

4

ИФ-ПМФ

5.

ФТИ09-22

Примена на Фурие анализа во физиката

четвртти

2

1

4

ИФ-ПМФ

6.

ФАИ06-22

Физика на Земјата и атмосферата со екологија

четвртти

2

2

4

ИФ-ПМФ

7.

ФАИ04-22

Основи на астрономија

четвртти

2

1

4

ИФ-ПМФ

8.

ФНИ02-22

Физика на секојдневието

четвртти

2

1

4

ИФ-ПМФ

9,

ФМИ10-22

Форензика

четвртти

2

1

4

ИФ-ПМФ

10.

ФПИ05-22

Обновливи извори на енергија

трети, петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

11.

ФПИ06-22

Физика на сензори

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

12.

ФАИ05-22

Основи на астрофизика

петти

2

2

4

ИФ-ПМФ

13.

ФИИ01-22

Структурно програмирање

трети, петти

2

1

4

ИИ-ПМФ

14.

ФМИ02-22

Радијациона биологија

шести

2

1

4

ИБ-ПМФ

15.

ФПИ03-22

Физика на меки материјали

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

16.

ФПИ10-22

Модерни микроскопски техники

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

17.

ФИИ02-22

Објектно-ориентирано програмирање

шести

2

1

4

ИИ-ПМФ

18.

ФМИ11-22

Одбрани поглавја од биофизика

осми

2

1

4

ИФ-ПМФ

19.

ФТИ01-22

Семинар по современа физика

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

20.

ФМИ-06

Радиохемија

осми

2

2

4

ИХ-ПМФ

Вкупно:

40

27

80

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.