Прв циклус (студиски програми 2022)

Применета физика

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Запишувањето на студиите по Геофизика и метеорологија  е согласно законските решенија што важат во Република Северна Македонија и на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Структура на студиската програма по применета физика

Академско звање: Дипломиран инженер по применета физика 

Стручен назив на англиски: BSc in applied physics 

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

ФПЗ02-22

Наука за планетата Земја

прв

2

2

4

5.

MTJ01-22

Линеарна алгебра

прв

2

2

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

ФДЈ02-22

Вовед во програмирање

втор

2

2

6

10.

ФПЗ03-22

Вовед во квантна метрологија

втор

2

1

2

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредитиво студиската година

31

29

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

ФТЗ06-22

Избрани делови од математичка физика

трет

2

2

4

15.

И01-22

Изборен предмет

трет

2

2

4

16.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

17.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

18.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

19.

ФДЈ03-22

Електроника

четврти

3

4

6

20.

И02-22

Изборен предмет

четврти

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

26

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ТРЕТА ГОДИНА

21.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

22.

ФДЈ04-22

Метрологија

петти

4

3

7

23.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

7

24.

ФПИ03-22

Физика на енергетски извори

петти

2

1

4

25.

И03-22

Изборен предмет

петти

2

2

4

26.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

27.

ФДЈ05-22

Статистичка физика

шести

4

2

7

28.

ФДЈ06-22

Дизајн на електронски уреди

шести

2

3

7

29.

ФПЗ03-22

Основни животни процеси

шести

2

2

4

30.

И04-22

Изборен предмет

шести

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

30

24

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

32.

ФДЈ07-22

Компјутерска физика

седми

3

3

7

33.

ФПИ14-22

Спектроскопија

седми

2

2

4

34.

ФПИ06-22

Физика на сензори

седми

2

1

4

35.

И05-22

Изборен предмет

седми

2

2

4

36.

И06-22

Изборен предмет

седми

2

2

4

37.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

38.

ФПЗ01-22

Физика на тврдото тело 2

осми

3

3

6

39.

И07-22

Изборен предмет

осми

2

2

4

40.

И08-22

Дипломска работа

осми

 

 

12

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

23

21

60

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети на студиската програма по Применета физика

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1.

ФПИ02-22

Динамика: напредно ниво

трети

2

2

4

ИФ-ПМФ

2.

ФТЗ05-22

Стохастички процеси во физиката

трети

2

1

4

ИФ-ПМФ

3.

ФАИ04-22

Основи на астрономија

трети

2

2

4

ИФ-ПМФ

4.

ФТИ09-22

Примена на Фурие анализа во физиката

четврти

2

1

4

ИФ-ПМФ

5.

ФТИ08-22

Историја и филозофија на физиката

четврти

2

1

4

ИФ-ПМФ

6.

ФПИ07-22

Конверзија на сончева енерија

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

7.

ФАИ05-22

Oснови на астрофизика

петти

2

2

4

ИФ-ПМФ

8.

ФМИ04-22

Вовед во биофизика

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

9.

ФПИ09-22

Физика на меки материјали

шести

2

3

4

ИФ-ПМФ

10.

ФПИ10-22

Модерни микроскопски техники

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

11.

ФГИ07-22

Современи метеоролошки мерења и набљудувања

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

12.

ФПИ05-22

Обновливи извори на енергија

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

13.

ФПИ13-22

Одбрани делови од фотоника

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

14.

ФТИ03-22

Физика на молекули

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

15.

ФГИ01-22

Геофизички мерења

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

16.

ФТИ02-22

Физика на квантни информации

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

17.

ФПИ12-22

Физика на нискодимензионални полуспроводници

осми

2

1

4

ИФ-ПМФ

Вкупно:

34

25

68

 


Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.