Студентска пракса

Документи за реализација на практична настава на студентите

Студентите ќе може да реализираат практична настава за академската 2022/2023 г., во период од 30 дена, до крајот на зимскиот семестар 2023/2024 г.

Информација за склучување договори за практична настава во случај кога Факултетот нема склучено договор за реализација на практична настава со соодветниот субјек

  1. Кога не е потпишан договор за практична настава помеѓу Факултетот и субјектот (институцијата / фирмата каде студентот ќе реализира практична настава), а студентот сам си обезбедил пристап (усна согласност од Субјектот)потребно е да се уреди соработката меѓу Факултетот и субјектот за да истиот може да посетува практична настава
  2. Студентот е должен да ги обезбеди следниве податоциназив и адреса на субјектот и име и презиме на управител / директор (потписник на договорот)
  3. Пополнетата Потврда за практична настава (во три примероци) заедно со податоците од точка 2 на оваа информација да се достават до раководителот на соодветниот институт за да се подготви Договор
  4. Бланко договорите во 3 примероци се пополнуваат кај раководителот институтот
  5. Потпишаната Потврда од раководителот на институтот заедно со Договорот се носи на потпис кај деканот на Факултетот
  6. Потпишаните документи по заверката во архивата на Факултетот се предаваат на студентот
  7. Студентот е должен да го достави на потпис и заверка Договорот кај субјектот каде што ќе ја реализира практичната настава
  8. Два примероци од Договорот потпишани и заверени од субјектот потребно е да бидат вратени на Факултетот (по пошта или во архивата на Факултетот)
  9. По истекот на времетраењето на практичната настава субјектот му враќа на студентот копија од Потврдата и му издава Потврда за реализирана практична настава, со назнака во кој временски период, на официјален меморандум на субјектот, со потпис од овластено лице и печат на субјектот, заверена со архивски број. 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.