Прв циклус (студиски програми 2022)

Наставна физика

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување  на студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на РС Македонија

На прв циклус студии наставна физика може да се запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура. Притоа, согласно Законот за високото образование (чл. 108), Универзитетот дефинира листа со наставни програми за средно образование кои се соодветни за упис на одделни академски или стручни студии. Таа листа се дефинира пред секој упис, согласно законските измени.

Структура на студиската програма по наставна физика

Академско звање: Дипломиран професор по физика 

Стручен назив на англиски: BSc in physics education

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

М3-ХЕТ2

Психологија

прв

2

2

4

5.

М8Е3-ХТ3-22

Македонски јазик

прв

2

2

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

М4-ХЕТ1-22

Педагогија

втор

2

2

4

10.

И01

Изборен предмет

втор

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

31

30

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

И02

Изборен предмет

трет

2

2

4

15.

И03

Изборен предмет

трет

2

2

4

16.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

17.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

18.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

19.

ФДЈ03-22

Електроника

четврти

3

4

6

20.

И04

Изборен предмет

четврти

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

28

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ТРЕТА ГОДИНА

21.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

22.

ФДЈ04-22

Метрологија

петти

4

3

7

23.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

7

24.

ФНЗ04-22

Методика на наставата по физика, 1

петти

2

5

8

25.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

26.

ФНЗ01-22

ИКТ во наставата по физика, 1

шести

3

3

7

27.

ФДЈ06-22

Дизајн на електронски уреди

шести

2

3

7

28.

ФНЗ05-22

Методика на наставата по физика, 2

шести

2

5

8

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

25

28

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

29.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

30.

ФНЗ02-22

Методика на школско експериментирање, 1

седми

3

3

8

31.

ФНЗ06-22

Училишна докимологија за природни науки

седми

3

3

7

32.

И05

Изборен предмет

 

2

2

4

33.

И06

Изборен предмет

седми

2

2

4

34.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

35.

ФНЗ03-22

Методика на школско експериментирање, 2

осми

3

3

8

36.

И07

Изборен предмет

осми

2

2

4

37.

 

Дипломска работа

осми

 

 

10

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

22

21

60

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети на студиската програма по Наставна физика

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

 

 

1.

ФНИ01-22

Физика на музика и музички инструменти

I, III и VII

2

2

4

ИФ-ПМФ

2.

ФНИ02-22

Физиката на секојдневието

IV, VI и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

3.

ФНИ03-22

ИКТ во наставата по физика, 2

VII

2

2

4

ИФ-ПМФ

4.

ФНИ04-22

Мултимедија во наставата

IV, VI и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

5.

ФНИ05-22

Презентациски вештини

III и VII

2

2

4

ИФ-ПМФ

6.

ФНИ06-22

Методика на решавање задачи по физика

II, IV, VI и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

7.

ФНИ07-22

Природни науки-биологија

I, III и VII

2

2

4

ИБ-ПМФ

8.

ФНИ08-22

Историја и филозофија на физиката

IV, VI и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

9.

ФАИ01-22

Физика на Земјата и атмосферата со екологија

II, IV, VI и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

10.

ФАИ04-22

Основи на астрономија

III, IV

2

2

4

ИФ-ПМФ

11.

ФАИ05-22

Основи на астрофизика

VII

2

2

4

ИФ-ПМФ

12.

ФМИ04-22

Вовед во биофизика

VI и VIII

2

1

4

ИФ-ПМФ

13.

ФПЗ02-22

Наука за планетата Земја

I, III и VII

2

2

4

ИФ-ПМФ

14.

ФПИ05-22

Обновливи извори на енергија

VI, VII и VIII

2

2

4

ИФ-ПМФ

Вкупно:

28

27

55

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.