Прв циклус (стари студиски програми 2012)

Физика на компјутерски хардвер

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по физика на компјутерски хардвер се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - физика на компјутерски хардвер.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - физика на компјутерски хардвер

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Physics of Computer Hardware

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го ЕЛАБОРАТ за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по физика на компјутерски хардвер

Структурата на студиската програма по физика на компјутерски хардвер на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф01

Механика

4

2

2

7

Ф02

Математичка анализа 1

4

4

0

7

Ф03

Примена на компјутерите во физиката

3

0

3

5

Ф04

Вовед во метрологија

2

0

2

5

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

2

2. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф05

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

7

Ф06

Математичка анализа 2

4

4

0

7

Ф07

Програмски пакети во физиката

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

5

3. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф08

Електромагнетизам

4

2

2

7

Ф09

Математичка физика 1

4

3

0

7

Ф10

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

2

4. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф12

Оптика

4

2

2

7

Ф13

Теориска механика

4

2

0

7

Ф14

Математичка физика 2

3

3

0

6

Ф15

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

2

 

Изборен предмет

 

 

 

2

5. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф16

Атомска физика

4

2

2

7

Ф17

Мерења во физиката

3

0

3

6

Ф18

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

2

6. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф19

Нуклеарна физика

4

2

2

7

Ф20

Квантна механика

4

2

0

7

Ф43

Компјутерски системи

4

0

1

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

2

7. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф23

Физика на тврдото тело

3

1

2

7

Ф24

Компјутерска физика

3

0

3

6

Ф44

Компјутерски мрежи

3

2

1

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

3

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Физика на нови материјали

3

0

2

6

Ф26

Дизајн на електронски уреди

2

0

3

5

Ф45

Компјутерски управувани мерења

2

0

3

5

 

Изборен предмет

 

 

 

2

 

Дипломска работа

 

 

 

12

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.