Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


25.11.2022  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и усмен испит по Нуклеарна физика

Известување

24.11.2022  14:00

Математичка анализа 2

Испитот по предметот Математичка анализа 2, во ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на 24.11.2022 (четврток) со почеток во 14 часот во М-121 (математички амфитеатар). Забелешка: Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.

Известување

24.11.2022  12:30

Теориска механика

Усмен испит, просторија бр. 241

Известување

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин ќе се полага испит од предметот Школско експериментирање по физика 2 за студентите на математика-физика.

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен испит, просторија бр. 241

Известување

23.11.2022  12:15

Мерења во физиката

и за сите други предмети

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

Метрологија

Известување

Метали и легури

Известување

Симетрија во физиката на тврдото тело

Известување

Основи на полуспроводници

Известување

23.11.2022  12:00

Математичка физика 2

Устен испит

Известување

23.11.2022  10:00

Оптика

Студентите кои планираат да полагаат да се најават еден ден пред испитот на e-mail

Известување

Моделирање на атмосферата

Известување

22.11.2022  10:30

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит по молекуларна физика со термодинамика.

Известување

Теориска механика

Писмен испит по теориска механика

Известување

21.11.2022  15:00

Хемија

Теоријата ќе може да ја полагате во петок, за што дополнително ќе бидат известени оние што ќе полагаат. Најверојатно во 13,15 часот. Ви посакувам успешно полагање!

Известување

21.11.2022  12:00

Програмски пакети во физика

Испитот ќе се одржи во компјутерска училница. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

21.11.2022  11:00

Математичка физика 2

Писмен испит

Известување

21.11.2022  10:00

Статистичка физика

Писмен испит по СФ. Задолжително е пријавување со email порака два дена пред испитот. Терминот за усниот испит ќе се закажи по договор.

Известување

19.09.2022  09:00

Методика на наставата по физика 1

Поради организација и учество на 14. Конференција на Друштвото на физичарите на Македонија, испитот се одложува за 21.09.2022, среда, со почеток во 9:00 часот. Останува обврската студентие да го најават своето присуство на испитот на e-mail кај предметниот наставник најдоцна до 20.09.2022 до 15:00 часот. Истиот термин е и за испитите од предметите Методика на школско експериментирање 2, Школски експерименти по физика 1 и Школски експерименти по физика 2. Се извинувам на колегите студенти за оваа промена која беше неопходно да се направи, но се надевам дека дополнителните денови за учење ќе бидат добро искористени и оваа промена ќе резултира со подобри оценки на испитот.

Известување

16.09.2022  09:00

Атомска физика

Голем физички амфитеатар. Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака најдоцна до 14.09 во 10 часот.

Известување

15.09.2022  10:00

Биофизика

Медицинска физика

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

14.09.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Втора декада. Теорија. Физичко присуство.

Известување

14.09.2022  10:00

Електромагнетизам

ВТОРА ДЕКАДА: Овој термин важи за сите предмети кај М. Ристова

Известување

14.09.2022  09:00

Хемија

Устен испит-втора декада

Известување

13.09.2022  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

Метрологија

Известување

Метали и легури

Известување

13.09.2022  12:00

Теориска механика

Усмен испит

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Усмен испит

Известување

Историја и филозофија на физиката

Усмен испит

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен испит

Известување

Механика на флуиди

Усмен испит

Известување

13.09.2022  10:00

Програмски пакети во физика

Испит по ППФ. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

Вовед во програмирање

Целосен испит. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен испит по Електромагнетизам (група физика и група математика-физика), писмен испит по Вовед во атомска и нуклеарна физика (група - математика физика), писмен и усмен испит по Нуклеарна физика и Нуклеарна физика со елементарни честички

Известување

Компјутерска физика

Испит по КФ. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

13.09.2022  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика во втора декада. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 11.09.2022.

Известување

12.09.2022  12:00

Математичка физика 1

Устен испит втора декада, просторија бр. 10

Известување

Математичка физика 2

Устен испит втора декада-просторија бр. 10

Известување

12.09.2022  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит по молекуларна физика со термодинамика (задачи) во мал физички амфитеатар - втора декада

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Писмен испит по теориска електродинамика со СТР (задачи) во мал физички амфитеатар - втора декада

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Писмен испит по вовед во нелинеарна физика (задачи) во мал физички амфитеатар - втора декада

Известување

09.09.2022  10:00

Математичка анализа 2

Втора декада во просторија М-121 (математички амфитеатар) Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.

Известување

09.09.2022  09:00

Физика на нови материјали

Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 07.09.2022.

Известување

07.09.2022  13:00

Физика на сензори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

07.09.2022  11:00

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

07.09.2022  10:00

Теориска механика

Писмен испит по теориска механика - мал физички амфитеатар

Известување

Математичка анализа 1

Писмен испит втора декада во М-121 (математички амфитеатар) Студентите да го пријават своето присуство за полагање на писмениот дел од испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот. По положување на писмениот дел од испитот, студентите можат да го полагаат усниот дел од испитот во термин по договор со предметниот професор, со најава на e-mail адресата sbrsakoska@gmail.com.

Известување

07.09.2022  09:00

Динамика: напредно ниво

Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 05.09.2022.

Известување

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.09.2022  10:45

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.09.2022  10:00

Осцилации и бранови

Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака.

Известување

Нуклеарна физика

Писмен испит по Осцилации и бранови

Известување

Статистичка физика

Писмен испит по СФ во просторија 117 во 10 часот (го изведува проф. д-р Ирина Петреска)

Известување

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

06.09.2022  09:45

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.09.2022  08:15

Физика на енергетски извори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

05.09.2022  12:00

Механика

Писмен дел од испитот по Механика во втора декада. Испитот ќе се одржи во малиот физички амфитеатар. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 03.09.2022.

Известување

Математичка физика 1

Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар

Известување

05.09.2022  09:00

Хемија

Писмен испит-втора декада

Известување

03.09.2022  10:00

Електромагнетизам

ПРЕВА ДЕКАДА: Овој термин важи за сите предмети кај М. Ристова

Известување

02.09.2022  10:00

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен испит по Електромагнетизам (група физика и група математика-физика), писмен испит по Вовед во атомска и нуклеарна физика (група - математика физика), писмен и усмен испит по Нуклеарна физика и Нуклеарна физика со елементарни честички

Известување

Статистичка физика

Устен испит по СФ. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

02.09.2022  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика во прва декада. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 31.08.2022.

Известување

01.09.2022  10:00

Биофизика

Медицинска физика

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

01.09.2022  09:00

Хемија

Устен испит-прва декада

Известување

31.08.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Прва декада. Теорија. Физичко присуство.

Известување

Математичка физика 1

Устниот испит во прва декада се презакажува на 5.09.2022 во 11 часот во просторија бр. 10

Известување

Математичка физика 2

Устниот испит во прва декада се презакажува на 5.09.2022 во 11 часот во просторија бр. 10

Известување

30.08.2022  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.