Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.04.2022  10:00

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит - физичко присуство. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

13.04.2022  13:30

Методика на школско експериментирање 2

Истиот термин се однесува и на испитот од предметот Школско експериментирање по физика 1.

Известување

13.04.2022  12:00

Теориска електродинамика со СТР

Усмен испит

Известување

Механика на флуиди

Усмен испит

Известување

12.04.2022  10:00

Електромагнетизам

И сите други испити од зимски семестар кај МРистова

Известување

Известување

11.04.2022  12:00

Теориска електродинамика со СТР

Писмен испит (ас. м-р Христијан Кочанковски)

Известување

Механика на флуиди

Писмен испит (ас. м-р Христијан Кочанковски)

Известување

11.04.2022  08:00

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

07.04.2022  12:00

Математичка физика 1

Известување

Избрани делови од математичка физика

Устен испит, просторија бр. 10

Известување

07.04.2022  10:00

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Известување

05.04.2022  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

Метрологија

Известување

Метали и легури

Известување

Симетрија во физиката на тврдото тело

Известување

Основи на полуспроводници

Известување

04.04.2022  13:00

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

04.04.2022  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит, Голем физички амфитеатар

Известување

04.04.2022  10:00

Атомска физика

online. Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

Известување

04.04.2022  08:00

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

14.02.2022  10:00

Електромагнетизам

ВТОРА ДЕКАДА @ Мал Физички Амфитеатар

Известување

Електроника

ВТОРА ДЕКАДА @ Мал Физички Амфитеатар

Известување

11.02.2022  10:00

Анализа и прогноза на времето

Известување

10.02.2022  09:00

Методика на школско експериментирање 2

Истиот термин е и за Методика на школско експериментирање 1.

Известување

09.02.2022  12:00

Теориска механика

Усмен испит - ВТОРА декада

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Усмен испит - ВТОРА декада

Известување

Историја и филозофија на физиката

Усмен испит - ВТОРА декада

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен испит - ВТОРА декада

Известување

Механика на флуиди

Усмен испит - ВТОРА декада

Известување

09.02.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Теорија. Втора декада.

Известување

09.02.2022  10:00

Биофизика

Испитот ќе се одржи во просторија 117

Известување

Обновливи извори на енергија

Во 117

Известување

08.02.2022  14:00

Спектроскопија

Известување

Репетиториум по физика 1

Известување

Физика на меки материјали

Известување

08.02.2022  13:30

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

08.02.2022  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

08.02.2022  12:00

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

08.02.2022  10:00

Нуклеарна физика

Писмен испит по Електромагнетизам за студенти од физика и математика физика

Известување

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

07.02.2022  12:00

Атомска физика

online. Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Писмен испит - ВТОРА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)

Известување

Механика на флуиди

Писмен испит - ВТОРА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)

Известување

04.02.2022  12:00

Физика на енергетски извори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

04.02.2022  10:00

ИКТ во наставата по физика 1

Известување

Квантна механика 2

Известување

Физика на молекули

Известување

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

02.02.2022  12:00

Теориска механика

Писмен испит - ВТОРА декада

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Писмен испит - ВТОРА декада

Известување

02.02.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Задачи. Втора декада. Мал физички амфитеатар

Известување

01.02.2022  10:00

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство во Големиот физички амфитеатар; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Известување

Нуклеарна физика

Писмен и устен испит по Нуклеарна физика, Атомска и Нуклеарна физика за математика-физика, писмен испит по Осцилации и бранови

Известување

31.01.2022  10:00

Моделирање на атмосферата

Известување

28.01.2022  12:00

Вовед во програмирање

Испит по ВП (ONLINE). Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

27.01.2022  12:15

Вовед во метрологија

Известување

27.01.2022  09:00

Методика на школско експериментирање 2

Истиот термин е и за предметот Методика на школско експериментирање 1.

Известување

26.01.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Теорија. Прва декада.

Известување

26.01.2022  10:00

Биофизика

Vo 117

Известување

Обновливи извори на енергија

vo 117

Известување

25.01.2022  14:00

Спектроскопија

Известување

Репетиториум по физика 1

Известување

Физика на меки материјали

Известување

25.01.2022  13:30

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

25.01.2022  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

Метрологија

Известување

25.01.2022  12:00

Теориска механика

Усмен испит - ПРВА декада

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Усмен испит - ПРВА декада

Известување

Историја и филозофија на физиката

Усмен испит - ПРВА декада

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен испит - ПРВА декада

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.