Втор циклус (мастер студии)

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Последипломски студии по Сончева енергија на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (Магистер по физички науки – Сончева енергија)

Втор циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: Природно-математички науки; Поле: 103 Физика; Област: - 10309: Физика на кондензирана материја- 10312: Експериметална физика

Право на запишување на вториот циклус студии по применета физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по

- физика-сите насоки и

- двопредметни студии, каде што еден од модулите е физика: математика-физика, физика-хемија, физика-биологија, физика-информатика.

Бројот на студенти предвиден за запишување на дадената студиска програма е 10 студенти со кофинансирање.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети:

Вкупниот број предмети на секоја студиска програма е 5. Согласно Законот за високото образование, тие се распределени на следниов начин:

-        Задолжителни предмети: 3 со 18 ЕКТС,

-        Изборни предмети: 2 со 12 ЕКТС (20 % од вкупниот број кредити на студиската програма)

Листа на задолжителни предмети

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф44-21

Сончево зрачење

3

1

2

6

2Ф45-21

Фототермички и фотоелектрични својства на материјалите

3

1

2

6

2Ф46-21

Фотоволтаична конверзија

3

1

2

6

 

Изборен предмет

3

1

2

6

 

Изборен предмет

3

1

2

6

 

Вкупно задолжителни

 

 

 

18

 

Вкупно изборни

 

 

 

12

 

Вкупно

 

 

 

30

 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код                   Наслов на предметот

2Ф47-21           Рамни и концентрирачки колектори

2Ф48-21           Транспарентни спроводливи и фотоспроводливи филмови за фотоволтаици

2Ф49-21           Импедансна спектроскопија

2Ф11-21           Оптички и фотоелектрични својства на тврдите тела

2Ф09-21           Физика на полуспроводнички уреди

2Ф13-21           Зонска теорија

 Начин на избор на предмети

 Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.