Прв циклус (студиски програми 2018)

Медицинска физика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по медицинска физика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - медицинска физика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - медицинска физика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Medical Physics

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по медицинска физика

Структурата на студиската програма по медицинска физика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ01

Механика

4

2

2

8

 

ФЈЈ02

Математичка анализа 1

4

4

0

8

 

ФДЈ01

Компјутерска анализа на податоци

3

0

3

6

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ03

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

8

 

ФЈЈ04

Математичка анализа 2

4

4

0

8

 

ФЈЈ05

Хемија

4

0

3

6

 

ФДЈ02

Вовед во програмирање

2

0

2

6

 

И03

Спорт и здравје

 

 

 

2

 

3. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ06

Електромагнетизам

4

2

2

8

 

ФЈЈ07

Математичка физика 1

4

3

0

7

 

ФЈЈ08

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

И04

Изборен предмет

3

2

0

4

 

И05

Изборен предмет

 

 

 

4

 

4. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ09

Оптика

4

2

2

8

 

ФЈЈ10

Теориска механика

4

2

0

6

 

ФЈЈ11

Математичка физика 2

3

3

0

6

 

ФДЈ03

Електроника

3

1

3

6

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

5. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ12

Атомска физика

4

2

2

8

 

ФМЗ01

Медицинска физика

4

0

3

7

 

ФЈЈ13

Теориска електродинaми­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

6. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ14

Квантна механика 1

4

2

0

8

 

ФДЈ05

Статистичка физика

4

2

0

7

 

ФМЗ02

Биофизика

 2

 0

7

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

7. семестар

 

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

 

ФЈЈ15

Физика на тврдо тело 1

3

2

0

7

 

ФДЈ07

Компутерска физика

3

0

3

7

 

 

Изборен предмет 

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

8. семестар

 

 

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ16

Нуклеарна физика со елементарни честици

4

2

2

8

 ФМ303

Физика на имиџинг техники во медицината 

 4

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Дипломска работа

 

 

 

12

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава поакадемска година во секој парен семестар заклучно со осмиот.

Листата на изборни предмети по студиската програма по медицинска физика еприкажана во следната табела. Секој од предметите има по 4 кредити.

 • ФМИ01 Анатомија и физиологија на човекот
 • ФМИ02 Радијациона биологија
 • ФПИ03 Физика на меки материјали
 • ФМИ04 Вовед во биофизика
 • ФМИ05 Радијациона физика со дозиметрија
 • ФМИ06 Радиохемија
 • ФМИ07 Физика на радиотерапија
 • ФМИ08 Анализа на податоци во еспериментална физика
 • ФМИ09 Физика и заштита на животната средина
 • ФТИ09 Примена на Фурие анализа во физиката
 • ФИИ01 Структурно програмирање - Чабуковски
 • ФИИ02 Објектно-ориентирано програмирање
 • ФПИ10 Модерни микроскопски техники
 • ФПИ06 Физика на сензори
 • ФПИ14 Спектроскопија
 • ФПИ13 Одбрани делови од фотоника
 • ФТИ03 Физика на молекули
 • ФПИ01 Репетиториум по физика 1
 • ФМИ01 Репетиториум по математика 1
 • ФМИ13 УКИМ -Спорт и здравје
 • ФМИ14 УКИМ
 • ФМИ15 УКИМ
 • ФМИ16 УКИМ

Списокот на изборни предмети што се нудат за оваа студиска програма може дабиде надополнет или изменет во зависност од актуелноста на темите, интересот настудентите и достапноста на наставниот кадар. Истиот ќе биде јавно објавуван предпочетокот на тековниот семестар. Студентите се поттикнуваат да избираат предмети иод други, сродни дисциплини, во зависност од сопствените интереси и можности.* Кон оваа листа ќе се додаде и универзитетската листа на слободно изборни предмети.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.