Статистичка физика

ФДЈ05

1.

Наслов на наставниот предмет 

 СТАТИСТИЧКА ФИЗИКА

2.

Код

 ФДЈ05 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика освен Наставна физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

  Институт за физика,

  Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

III / 6

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

д-р Наце Стојанов, редовен професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: Математичка физика 1

Ислушани: Математичка физика 2 и Теориска механика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Оспособување на студентите за користење на методите на статистичката физика за изучување на термодинамичките карактеристики на класичните и квантни системи. По завршувањето на курсот студентот треба да ја разбира применливоста на поимите: фазен простор, фазен ансамбл, термодинамички потенцијали, идеален класичен гас, идеален квантен гас. Оспособувањето за решавање задачи од овие области ќе помогни во совладувањето на другите напредни курсеви што ги користат методите на статистичката физика.

11.

 Содржина на предметната програма:

 • Случајни величини и нивни распределби.
 • Фазен простор, теорема на Лиувил и фазни ансамбли.
 • Термодинамички параметри и потенцијали.
 • Идеален и реален класичен гас.
 • Идеален ферми гас и примена.
 • Идеален бозе гас и примена.   

12.

Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и самостојно решавање задачи.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

210 часа

14.

Распределба на расположливото

време

контактни часови – 90

неконтактни часови - 120

15.

Форми на наставните

активности

15.1

Предавања

60 часа

15.2

Вежби (аудиториски)

30 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

0 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

90 часа

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови (писмен и устен)

60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

17.4

Завршен испит

20 бода

18.

Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

           до   50 бода

  5 (пет)              (F)

oд 51 до   60 бода

  6 (шест)           (E)

од 61  до   70 бода

  7 (седум)         (D)

од 71  до   80 бода

  8 (осум)           (C)

од 81  до   90 бода

  9 (девет)          (B)

од 91  до 100 бода

10 (десет)          (A)

 

19.

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис:

Редовност во посетување на предавања и вежби.

Услов за завршен испит:

Најмалку 50% од поените освоени на тестовите.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот

на наставата

Анкетни прашалници

22.

Литература

 

22.1

 

 

 

Задолжителна литература

Ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R.K. Pathria

Statistical Mechanics

Butterworth-Heinemann

1997

2.

Р. Боули

Вовед во статистичка механика

Академски печат

2013

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Reichl L.E.

A modern course in statistical physics

Wiley & Sons

1998

 

2.

Наце Стојанов

Авторизирани предавања

/

/

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 февруари 2023 во 10:00 Устен испит по СФ. Задолжително е пријавување со email порака два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница.
 • 03 февруари 2023 во 10:00 Писмен испит по СФ во просторија 117 во 10 часот (го изведува проф. д-р Ирина Петреска)

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.