Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии на Институтот за физика

Студиската програма по физика на третиот циклус се реализира на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

 

СОДРЖИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ФИЗИКА НА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС

Студиска програма по физика

Стручен назив:          Доктор на физички науки

Стручен назив на англиски:        PhD in Physics

Распоред на предметите по семестри и студиски години

Семестар

Код или реден број

Назив на предмет/активност

Број на ЕКТС-кредити

Припадност на предмет/активност согласно ЗВО

Задолжителни предмети/активнсоти

Изборни предмети

Прв

 

Етика во научноистражувачката работа од областа

3

 

Академска обука

 

Методологија на научноистражувачката работа од областа

3

 

Академска обука

 

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен)

0

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен)

 0

 6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

0

6

Академска обука

 

 

Вкупно

 6

124

 

Втор

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)

14

 

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

 

Прва годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

18

12

 

Трети

 

Предлог-докторски проект

27

 

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

 

Прв докторски семинар

3

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Четврти

 

Изработка на докторскиот труд

20

 

Изработка и јавна  одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект 

 

Меѓународна мобилност

6

 

Меѓународна мобилност

 

Втора годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Петти

 

Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација

20

 

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд1

 

Учество на меѓународен собир

7

 

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

 

Втор докторски семинар

3

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Шести

 

Трета годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

Одбрана на докторскиот труд

26

 

Изработка и јавна  одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект

 

 

Вкупно

30

 

 

Задолжителни предмети од групата предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истрaжување 

Ред. број

Код

Назив на предметот

Семестар

ЕКТС

Научна област на која му припаѓа изборниот предмет

 
 

1.

 

ДФИЗ2/301 

Етика во научно-истражувачката работа од областа

 

Прв

3

   /

 

2.

ДФИЗ2/302

Методологија на научно- истражувачката работа од областа

 

Прв

3

  /

 

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети

Ред. број

Код

Назив на предметот

Семестар

ЕКТС

Научна област на која му припаѓа изборниот предмет

 
 

1.

U08S06P01

Презентација на научни резултати

Прв

6

  /

 

2.

U08S06P02

Улогата на астрономијата во културата и општеството  

Прв

6

 /

 

3.

U08S06P03

Форензичка криминалистика

Прв

6

 /

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (ИЗБОРЕН)  

Напомена: Студентот, заедно со менторот, одбираат пет (5) предмети од понудените, кои се најсоодветни за темата на докторскиот труд. 

Ред. број

Код

Назив на предметот

Семестар

ЕКТС

Научна област на која му припаѓа изборниот предмет

 
 

1.

ДФИЗ2/304

Апсорпција и расејување на електромагнетни бранови

I или II

6

Физика

 

2.

ДФИЗ2/305

Физика на органски суперспроводници и спроводници

I или II

6

Физика

 

3.

ДФИЗ2/306

 

Транспарентни спроводливи и фотоспроводливи филмови за фотоволтаици 

I или II

6

Физика

 

4.

ДФИЗ2/307

Тенки филмови за фотоволтаични колектори

I или II

6

Физика

 

5.

ДФИЗ2/308

Физика на Сончевиот систем

I или II

6

Физика

 

6.

ДФИЗ2/309

Електрохромизам

I или II

6

Физика

 

7.

ДФИЗ2/310

Нелинеарна динамика на комплексни мрежи

I или II

6

Физика

 

8.

ДФИЗ2/311

Електронска структура на материјалите: теорија и симулации

I или II

6

Физика

 

9.

ДФИЗ2/312

Напредни методи за радиотерапија

I или II

6

Физика

 

10.

ДФИЗ2/313

Електронска теорија на металите

I или II

6

Физика

 

11.

ДФИЗ2/314

Зебеков и Нернст ефект во органски суперспроводници

I или II

6

Физика

 

12.

ДФИЗ2/315

Фотоволтаични ќелии

I или II

6

Физика

 

13.

ДФИЗ2/316

Фотометрија и спектрофотометрија на мали планети

I или II

6

Физика

 

14.

ДФИЗ2/317

Физички принципи на напредните имиџинг техники во медицината

I или II

6

Физика

 

15.

ДФИЗ2/318

Методи во истражувањата на тенките филмови

I или II

6

Физика

 

16.

ДФИЗ2/319

Kвантномеханички осцилаторни системи

I или II

6

Физика

 

17.

ДФИЗ2/320

Компјутерски симулации во физиката

I или II

6

Физика

 

18.

ДФИЗ2/321

Модулирање на ласерска светлина и примена

I или II

6

Физика

 

19.

 

ДФИЗ2/322

Физичка оптика

I или II

6

Физика

 

20.

ДФИЗ2/323

Физика на биомолекули

I или II

6

Физика

 

21.

ДФИЗ2/324

Физика на биолошки системи

I или II

6

Физика

 

22.

ДФИЗ2/325

Линеарна и нелинеарна генерација на високо-фреквентни акустични бранови во органски суперспроводници

I или II

6

Физика

 

23.

ДФИЗ2/326

Физика на ѕвезди

I или II

6

Физика

 

24.

ДФИЗ2/327

Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери 

I или II

6

Физика

 

25.

 

ДФИЗ2/328

Основи на физиката на тенки филмови

I или II

6

Физика

 

26.

ДФИЗ2/329

Електрично карактеризирање на полуспроводници

I или II

6

Физика

 

27.

ДФИЗ2/330

Физика на меки материјали

I или II

6

Физика

 

28.

ДФИЗ2/331

Основи на нелинеарна динамика

I или II

6

Физика

 

29.

ДФИЗ2/332

Нелинеарна фотоника

I или II

6

Физика

 

30.

ДФИЗ2/333

Статистичка физика на комплексни мрежи 

I или II

6

Физика

 

.31.

ДФИЗ2/334

Биофизички модели

I или II

6

Физика

 

32.

ДФИЗ2/335

Анализа на сигнали од нелинеарни динамички системи

I или II

6

Физика

 

33.

ДФИЗ2/336

Нелинеарни осцилации и интеракции

I или II

6

Физика

 

34.

ДФИЗ2/337

Мерење на радиоактивноста

I или II

6

Физика

 

35.

ДФИЗ2/338

Стохастички процеси во комплексни системи

I или II

6

Физика

 

36

ДФИЗ2/339

Примена на фракциското сметање во физиката

I или II

6

Физика

 

37.

ДФИЗ2/340

Нанокарактеризација на материјали  

I или II

6

Физика

 

38.

ДФИЗ2/341

Квантен транспорт

I или II

6

Физика

 

39.

ДФИЗ2/342

Спинтроника

I или II

6

Физика

 

40.

ДФИЗ2/343

Моделирање на атмосферско-хемиските процеси

I или II

6

Физика

 

41.

ДФИЗ2/344

Нумеричка прогноза на времето и климата и метеоролошки екстреми

I или II

6

Физика

 

42.

ДФИЗ2/303

Математички методи во наука и технологија

I или II

6

Физика

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.