Прв циклус (студиски програми 2022)

Геофизика и метеорологија

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Запишувањето на студиите по Геофизика и метеорологија  е согласно законските решенија што важат во Република Северна Македонија и на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Структура на студиската програма по геофизика и метеорологија

Академско звање: Дипломиран инженер по геофизика и метеорологија 

Стручен назив на англиски: BSc in geophysics and meteorology 

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

ФГМЗ00-22

Наука за планетата Земја

прв

2

2

4

5.

MTJ01-22

Линеарна алгебра

прв

2

2

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

ФДЈ02-22

Вовед во програмирање

втор

2

2

6

10.

ФПЗ03-22

Вовед во квантна метрологија

втор

2

2

2

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредитиво студиската година

31

30

60

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

ФГМЗ01-22

Општа метеорологија

трет

2

2

4

15.

ИО1

Изборен предмет

трет

2

2

4

16.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

17.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

18.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

19.

ФГМЗ02-22

Динамичка метеорологија

четврти

2

2

4

20.

ФГМЗ03-22

Теориски и нумерички методи во физика на атмосфера

четврти

3

2

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

26

60

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ТРЕТА ГОДИНА

21.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

22.

ФГЗ01-22

Општа геофизика

петти

4

2

7

23.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

7

24.

ФГМЗ04-22

Анализа и прогноза на времето

петти

2

2

4

25.

И02

Изборен предмет

петти

2

2

4

26.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

27.

ФДЈ05-22

Статистичка физика

шести

4

2

7

28.

ФДЈ03-22

Електроника

шести

3

2

7

29.

ФГМЗ05-22

Микрофизика на облаци

шести

2

2

4

30.

И03

Изборен предмет

шести

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

31

23

60

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

32.

ФГЗ03-22

Вовед во сеизмологија

седми

3

3

7

34.

ФДЈ07-22

Компјутерска физика

седми

3

3

7

35.

ФГМЗ06-22

Моделирање на атмосферата

седми

3

2

5

37.

И04

Изборен предмет

седми

2

2

4

36.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

38.

И05

Изборен предмет

осми

2

2

4

39.

И06

Изборен предмет

осми

2

2

4

40.

И07

Изборен предмет

осми

2

2

4

4`.

 

Дипломска работа

осми

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

24

22

60

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети на студиската програма по Геофизика и метеорологија

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1.

ФГМИ01-22

Применета метеорологија и екоклиматологија

трети

2

2

4

ИФ-ПМФ

2.

ФГМИ02-22

Модели на Земјината внатрешност

трети

2

2

4

ИФ-ПМФ

3.

ФГМИ03-22

Физика на сеизмички извори

петти

2

2

4

ИФ-ПМФ

4.

ФТИ04-22

Механика на флуиди

петти

2

2

4

ИФ-ПМФ

5.

ФГМИ05-22

Сеизмометрија

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

6.

ФГМИ06-22

Современи метеоролошки мерења  и набљудувања

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

7.

ФГМИ07-22

Геофизички мерења

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

8.

ФГМИ08-22

Нумерички симулации

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

9.

ФГМИ09-22

Макросеизмика

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

10.

ФПИ10-22

Физика на енергетски извори

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

11.

ФПИ11-22

Обновливи извори на енергија

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

12.

ФГМИ12-22

Сеизмички бранови и осцилации на Земјата

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

13.

ФГМИ13-22

Временски екстреми

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

14.

 ФТИ14-22

Физика на квантни информации

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

15.

  ФАИ15-22

Основи на астрономија

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно:

30

30

60

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.