Прв циклус (студиски програми 2012)

Астрономија и астрофизика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по геофизика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран физичар - астрономија и астрофизика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран физичар - астрономија и астрофизика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Astronomy and Astrophysics

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го ЕЛАБОРАТ за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по геофизика

Структурата на студиската програма по геофизика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф01

Механика

4

2

2

7

Ф02

Математичка анализа 1

4

4

0

7

Ф03

Примена на компјутерите во физиката

2

0

2

5

Ф04

Вовед во метрологија

2

0

2

5

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

3

2. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф05

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

7

Ф06

Математичка анализа 2

4

4

0

7

Ф07

Хемија

4

0

3

7

Ф08

Програмски пакети во физиката

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

3

3. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф09

Електромагнетизам

4

2

2

7

Ф10

Математичка физика 1

4

3

0

7

Ф11

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

     3

 

Изборен предмет

 

 

 

     3

4. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф12

Оптика

4

2

2

7

Ф13

Теориска механика

4

2

0

7

Ф14

Математичка физика 2

3

3

0

6

Ф15

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

     2

 

Изборен предмет

 

 

 

2

5. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф16

Атомска физика

4

2

2

7

Ф17

Мерења во физиката

3

0

3

6

Ф18

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

2

 

Изборен предмет

 

 

 

2

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

2

6. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф19

Нуклеарна физика

4

2

2

7

Ф20

Квантна механика

4

2

0

7

Ф21

Статистичка физика

3

2

0

5

Ф37

Општа геофизика

3

2

0

5

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

3

7. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф23

Физика на тврдото тело

3

1

2

7

Ф24

Компјутерска физика

3

0

3

6

Ф38

Механика на континуум

3

2

0

5

Ф39

Општа сеизмологија

3

2

0

5

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

3

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Физика на нови материјали

3

0

2

6

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

2

 

Дипломска работа

 

 

 

12

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.