Прв циклус (студиски програми 2022)

Астрономија и астрофизика

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ги  пропишува  Ректоратот  на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. 

Завршено четиригодишно средно образование со државна /меѓународна  матура/ училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура, завршено више или високо образование.

Структура на студиската програма по астрономија и астрофизика

Академско звање: Дипломиран инженер по физика – астрономија и астрофизика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Astronomy and Astrophysics

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

 И01

Изборен предмет

прв

2

 

4

5.

И02

Изборен предмет

прв

2

 

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

ФДЈ02-22

Вовед во програмирање

втор

2

 

6

10.

ФПЗ03-22

Вовед во квантна метрологија

втор

2

 

2

Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

31

 

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

ФАЗ01-22

Општа астрономија

трет

4

2

8

15.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

16.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

17.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

18.

ФДЈ03-22

Електроника

четврти

3

4

6

19.

ФАЗ02-22

Историја на астрономијата

четврти

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

26

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ТРЕТА ГОДИНА

20.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

21.

ФАЗ03-22

Општа астрофизика

петти

4

2

8

22.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

6

23.

ФАЗ04-22

Основи на набљудувачка астрономија

петти

3

3

8

24.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

25.

ФДЈ05-22

Статистичка физика

шести

4

2

7

26.

ФАЗ05-22

Ѕвездена астрономија

шести

3

2

7

27.

И03

Изборен предмет

шести

2

 

4

28.

И04

Изборен предмет

шести

 2

 

4

Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

30

 

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

29.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

30.

ФДЈ07-22

Компјутерска физика

седми

3

3

7

31.

ФАЗ06-22

Ѕвездени атмосфери

седми

4

2

8

32.

И05

Изборен предмет

седми

2

 

4

33.

И06

Изборен предмет

седми

2

 

4

34.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

35.

ФАЗ07-22

Галактичка и екстрагалактичка астрономија

осми

2

2

4

36.

И07

Изборен предмет

осми

2

 

4

37.

И08

Изборен предмет

осми

2

 

4

38.

 

Дипломска работа

осми

 

 

10

Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

24

 

60

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети на студиската програма по Астрономија со астрофизика

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1.

МТЈ01-22

Линеарна алгебра

прв

2

1

4

ИМ-ПМФ

2.

ФПИ01-22

Репетиториум по физика

прв

2

1

4

ИФ-ПМФ

3.

ФМИ01-22

Репетиториум по математика

прв

2

2

4

ИМ-ПМФ

4.

ФТЗ08-22

Репетиториум по физика преку задачи и експерименти

прв

2

2

4

ИФ-ПМФ

5.

ФАИ01-22

Физика на Земјата и атмосферата со екологија

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

6.

ФАИ02-22

Археоастрономија

шести и седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

7.

ФТИ09-22

Примена на Фурие анализа во физиката

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

8.

ФТЗ07-22

Теорија на релативност

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

9.

ФПИ05-22

Обновливи извори на енергија

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

10.

ФМИ04-22

Вовед во биофизика

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

11.

ФИИ-01

Структурно програмирање

седми

2

1

4

ИИ-ПМФ

12.

ФПИ14-22

Спектроскопија

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

13.

ФТЗ06-22

Избрани делови од математичка физика

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

14.

ФПИ03-22

Физика на енергетски извори

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

15.

ФАИ04-22

Основи на геофизика

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

16.

ФТИ04-22

Физика на Сончевиот систем

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

17.

ФПИ13-22

Одбрани делови од фотоника

седми

2

1

4

ИФ-ПМФ

18.

ФАИ03-22

Астрономија – посебни поглавја

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

19.

ФТИ08-22

Историја и филозофија на физиката

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

20.

ФТИ02-22

Физика на квантни информации

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

21.

ФТИ01-22

Семинар по современа физика

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

22.

ФНИ02-22

Физиката во секојдневието

 осми

 2

 2

 4

ИФ-ПМФ

Вкупно:

44

33

88

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.