Прв циклус (стари студиски програми 2012)

Физика на сончева енергија

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по физика на сончева енергија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - физика на сончева енергија.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - физика на сончева енергија

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Physics of Solar Energy

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го ЕЛАБОРАТ за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по физика на сончева енергија

Структурата на студиската програма по физика на сончева енергија на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф01

Механика

4

2

2

7

Ф02

Математичка анализа 1

4

4

0

7

Ф03

Примена на компјутерите во физиката

3

0

3

5

Ф04

Вовед во метрологија

2

0

2

5

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

3

2. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф05

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

7

Ф06

Математичка анализа 2

4

4

0

7

Ф07

Хемија

4

0

3

7

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

4

3. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф09

Електромагнетизам

4

2

2

7

Ф10

Математичка физика 1

4

3

0

7

Ф11

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

4

4. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф12

Оптика

4

2

2

7

Ф13

Теориска механика

4

2

0

7

Ф14

Математичка физика 2

3

3

0

6

Ф15

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

5. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф16

Атомска физика

4

2

2

7

Ф17

Мерења во физиката

3

0

3

6

Ф18

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

5

 

Изборен предмет

 

 

 

5

6. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф19

Нуклеарна физика

4

2

2

7

Ф20

Квантна механика

4

2

0

7

Ф22

Спектроскопија

4

0

2

6

Ф26

Дизајн на електронски уреди

2

0

3

5

 

Изборен предмет

 

 

 

3

 

Изборен предмет

 

 

 

2

7. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф23

Физика на тврдо тело

4

2

2

7

Ф47

Конверзија на сончева енергија

3

0

2

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Изборен предмет

 

 

 

5

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Физика на нови материјали

3

0

2

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Изборен предмет

 

 

 

6

 

Дипломска работа

 

 

 

12

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.