Прв циклус (студиски програми 2022)

Теориска физика

прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI-A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

Услови за запишување

Запишувањето на студиите по теориска физика  е согласно законските решенија што важат во Република Северна Македонија и на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Структура на студиската програма по теориска физика

Академско звање: Дипломиран инженер по физика – теориска физика

Стручен назив на англиски: Bachelor in Physics – Theoretical Physics (Bsc. Theo. Phys.)

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ФЈЈ01-22

Механика

прв

4

4

8

2.

ФЈЈ02-22

Математичка анализа 1

прв

4

4

8

3.

ФДЈ01-22

Компјутерска анализа на податоци

прв

3

3

6

4.

МТЈ01-22

Линеарна алгебра

прв

2

1

4

5.

ФТЗ08-22

Репетиториум по физика преку задачи и експерименти

прв

2

2

4

6.

ФЈЈ03-22

Молекуларна физика со термодинамика

втор

4

4

8

7.

ФЈЈ04-22

Математичка анализа 2

втор

4

4

8

8.

ФЈЈ05-22

Хемија

втор

4

3

6

9.

ФДЈ02-22

Вовед во програмирање

втор

2

2

6

10.

Ф03-22

Вовед во квантна метрологија

втор

2

1

2

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредитиво студиската година

31

28

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ВТОРА ГОДИНА

11.

ФЈЈ06-22

Електромагнетизам

трет

4

4

8

12.

ФЈЈ07-22

Математичка физика 1

трет

4

3

7

13.

ФЈЈ08-22

Осцилации и бранови

трет

4

2

7

14.

ФТЗ05-22

Стохастички процеси во физиката

трет

2

1

4

15.

ФТЗ06-22

Избрани делови од математичка физика

трет

2

2

4

16.

ФЈЈ09-22

Оптика

четврти

4

4

8

17.

ФЈЈ10-22

Теориска механика

четврти

4

2

6

18.

ФЈЈ11-22

Математичка физика 2

четврти

3

3

6

19.

ФТЗ01-22

Вовед во нелинеарна физика

четврти

3

4

6

20.

ФТЗ07-22

Теорија на релативност

четврти

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

32

27

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

 

ТРЕТА ГОДИНА

21.

ФЈЈ12-22

Атомска физика

петти

4

4

8

22.

ФТЗ02-22

Механика на флуиди

петти

4

2

7

23.

ФЈЈ13-22

Теориска електродинамика со специјална теорија на релативност

петти

4

3

7

24.

И01

Изборен предмет

петти

2

1

4

25.

И02

Изборен предмет

петти

2

1

4

26.

ФЈЈ14-22

Квантна механика 1

шести

4

2

8

27.

ФДЈ05-22

Статистичка физика

шести

4

2

7

28.

ФТЗ03-22

Вовед во фотоника

шести

3

2

7

29.

И03

Изборен предмет

шести

2

2

4

30.

И04

Изборен предмет

шести

2

1

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

31

20

60

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ФЈЈ15-22

Физика на тврдото тело 1

седми

3

2

7

32.

ФДЈ07-22

Компјутерска физика

седми

3

3

7

33.

ФТЗ04-22

Квантна механика 2

седми

3

3

8

34.

И05

Изборен предмет

седми

2

2

4

35.

И06

Изборен предмет

седми

2

2

4

36.

ФЈЈ16-22

Нуклеарна физика со елементарни честички

осми

4

4

8

37.

И07

Изборен предмет

осми

2

2

4

38.

И08

Изборен предмет

осми

2

2

4

39.

И09

Изборен предмет

осми

2

2

4

40.

 

Дипломска работа

осми

 

 

10

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

23

22

60

 

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја  академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

 

Листа на изборни предмети на студиската програма по Теориска физика

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

   

1.

ФМИ04-22

Вовед во биофизика

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

2.

ФПИ05-22

Обновливи извори на енергија

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

3.

ФТИ04-22

Физика на сончевиот систем

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

4.

ФПИ03-22

Физика на енергетски извори

петти

2

1

4

ИФ-ПМФ

5.

ФАИ04-22

Основи на астрономија

шести

2

2

4

ИФ-ПМФ

6.

ФМИ09-22

Физика и заштита на природната средина

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

7.

ФТИ09-22

Примена на Фурие анализа во физиката

шести

2

1

4

ИФ-ПМФ

8.

ФПИ10

Физика на меки материјали

шести

2

3

4

ИФ-ПМФ

9.

ТМ6и41

Векторски простори

шести

2

2

4

ИМ

10.

ФАИ05-22

Основи на астрофизика

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

11.

ФТИ03-22

Физика на молекули

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

12.

ФПИ14-22

Спектроскопија

седми

2

2

4

ИФ-ПМФ

13.

МИ03-22

Диференцијална геометрија

седми

2

2

4

ИМ

14.

АФМ7з23

Математички модели во економија 

седми

2

2

4

ИМ

15.

ФТИ07-22

Квантна теорија на многучестични системи

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

16.

ФПИ12-22

Нискодимензионални полуспроводници

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

17.

ФТИ02-22

Физика на квантни информации

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

18.

ФТИ01-22

Семинар по современа физика

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

19.

МИЗ01-22

Парцијални и интегрални равенки  

осми

2

2

4

ИМ

20.

МИЗ02-22

Конечна математика

осми

2

2

4

ИМ

21.

ФТИ08-22

Историја и филозофија на физиката

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

22.

ФПИЗ1-22

Вовед во електронски уреди

осми

2

2

4

ИФ-ПМФ

                                                                                 Вкупно:          

44

39

88

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.