Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.02.2024  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Втора декада. Устен испит

Известување

14.02.2024  08:00

Динамички симетрии во физика

Известување

Стохастички процеси во физика

Известување

14.02.2024  10:00

Методика на школско експериментирање 2

Во истиот термин ќе се полагаат и предметите Методика на школско експериментирање 1 и Школско експериментирање по физика 1 и 2. Кандидатите имаат обврска да се најават на испит најдоцна два дена пред испитот на e-mail на наставникот: zoliver@pmf.ukim.mk

Известување

14.02.2024  08:00

Примена на Фурие анализа во физиката

Известување

13.02.2024  10:00

Квантна механика 1

Испит по Квантна механика 1 - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

13.02.2024  12:15

Физика на тврдо тело

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

Метрологија

Известување

Вовед во квантна метрологија

Известување

12.02.2024  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика во втората декада. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 09.02.2024.

Известување

12.02.2024  11:30

Математичка физика 1

Устен испит втора декада, просторија бр. 10

Известување

Математичка физика 2

Устен испит втора декада-просторија бр. 10

Известување

Избрани делови од математичка физика

Устен испит-втора декада, просторија бр. 10

Известување

08.02.2024  09:15

Електромагнетизам

II-Декада - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ М.РИСТОВА (НУМЕРИКА i TEORIJA vo ist den

Известување

08.02.2024  10:00

Оптика

Устен испит. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail најдоцна 2 дена пред испитот

Известување

Квантна механика 1

Испит по Квантна механика 1 - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

08.02.2024  09:00

Статистичка физика

Устен испит по СФ. Задолжително е пријавување со email порака два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница.

Известување

08.02.2024  10:45

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

08.02.2024  09:30

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

08.02.2024  10:00

Физика на музика и музички инструменти

Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail најдоцна 2 дена пред испитот

Известување

08.02.2024  13:00

Математичка анализа 1

Писмениот дел од испитот по Математичка анализа 1 во втората декада од јануарската испитна сесија ќе се одржи на 8.2.2024 (четврток) со почеток во 13:00 часот во М-121 (математички амфитеатар). Забелешка: Студентите да го пријават своето присуство за полагање на писмениот дел од испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот. По положување на писмениот дел од испитот, студентите можат да го полагаат усниот дел од испитот во термин по договор со предметниот професор, со најава на e-mail адресата sbrsakoska@gmail.com.

Известување

08.02.2024  09:00

Компјутерска анализа на податоци

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница. Испитот може да се полага парцијално или целосно.

Известување

08.02.2024  10:00

Квантна механика 2

Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Вовед во биофизика

Механика за мат-физ, Молекуларна физика за мат-физ, Медицинска физика, ОИЕ

Известување

07.02.2024  12:00

Теориска механика

Усмен дел, просторија 241

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Усмен дел, просторија 241

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен дел, просторија 241

Известување

Механика на флуиди

Усмен дел, просторија 241

Известување

07.02.2024  10:00

Линеарна алгебра

Усниот испит по Линеарна алгебра во вториот рок на јануарско-февруарската испитна сесија ќе се одржи на 07.02.2024 година со почеток во 10 часот во математичкиот амфитеатар (просторија бр. 121). Студентите кои ќе полагаат усен испит, претходно да се најават на vmiovska@gmail.com, најдоцна до 05.02.2024 до 14.00 часот.

Известување

06.02.2024  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

ПРОМЕНА! Втора декада. Писмен испит

Известување

Статистичка физика

Писмен испит по СФ во просторија 117 во 10 часот (го изведува проф. д-р Ирина Петреска) Задолжителни пријавување два дена пред испитот на email irina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

Физика на молекули

Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Физика на енергетски извори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.02.2024  11:15

Физика на сензори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.02.2024  13:45

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

06.02.2024  12:30

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

05.02.2024  10:00

Механика

Писмен испит по механика

Известување

05.02.2024  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит втора декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит втора декада

Известување

Избрани делови од математичка физика

Писмен испит втора декада

Известување

02.02.2024  10:00

Осцилации и бранови

Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака најдоцна еден ден претходно.

Известување

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен испит по Осцилации и бранови, Писмен испит по Репетиториум по физика преку задачи и експерименти. Студентите задолжително да го најават своето присуство на испитот преку електронска пошта кај предметниот наставник најкасно два дена пред полагањето. Просторија бр 117.

Известување

01.02.2024  09:00

Програмски пакети во физика

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница

Известување

01.02.2024  10:00

Математичка анализа 2

Писмениот дел од испитот по Математичка анализа 2 во втората декада од јануарската испитна сесија ќе се одржи на 1.2.2024 (четврток) со почеток во 10:00 часот во М-121 (математички амфитеатар). Забелешка: Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.

Известување

01.02.2024  09:00

Вовед во програмирање

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница

Известување

Компјутерска физика

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница. Испитот може да се полага парцијално или целосно.

Известување

31.01.2024  12:00

Теориска механика

Писмен дел, просторија 241

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Писмен дел, просторија 241

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Писмен дел, просторија 241

Известување

Механика на флуиди

Писмен дел, просторија 241

Известување

31.01.2024  10:00

Линеарна алгебра

Писмениот испит по Линеарна алгебра во вториот рок на јануарско-февруарската испитна сесија ќе се одржи на 31.01.2024 година со почеток во 10 часот во математичкиот амфитеатар (просторија бр. 121). Студентите кои ќе полагаат писмен испит претходно да се најават на vmiovska@gmail.com, најдоцна до 29.01.2024 до 14.00 часот.

Известување

30.01.2024  10:00

Атомска физика

Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака најдоцна еден ден претходно.

Известување

30.01.2024  12:15

Физика на тврдо тело

Известување

Физика на тврдо тело 1

Известување

30.01.2024  10:00

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен и усмен испит по Нуклеарна физика со елементарни честици. Писмен и усмен испит по Нуклеарна физика. Писмен испит по Атомска физика Писмен испит по Електромагнетизам за студентите од Математика - физика, Писмен и усмен испит по Вовед во Атомска и Нуклеарна физика за студентите од Математика-физика. Студентите задолжително да го најават своето присуство на испитот преку електронска пошта кај предметниот наставник најкасно два дена пред полагањето. Просторија бр. 117.

Известување

30.01.2024  12:15

Метрологија

Известување

Вовед во квантна метрологија

Известување

29.01.2024  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика во првата декада. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 26.01.2024.

Известување

26.01.2024  11:00

Современи метеоролошки набљудувања

Испитот од предметот "Современи метеоролошки мерења и набљудувања" на I-циклус студии од Студиската програма Геофизика и Метеорологија ќе се оддржи во Кабинет бр 15, по предходно уредно заверена пријава и евиденција во индекс.

Известување

25.01.2024  10:00

Квантна механика 1

Испит по Квантна механика 1 - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

25.01.2024  13:00

Математичка анализа 1

Писмениот дел од испитот по Математичка анализа 1 во првата декада од јануарската испитна сесија ќе се одржи на 25.1.2024 (четврток) со почеток во 13:00 часот во М-121 (математички амфитеатар). Забелешка: Студентите да го пријават своето присуство за полагање на писмениот дел од испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот. По положување на писмениот дел од испитот, студентите можат да го полагаат усниот дел од испитот во термин по договор со предметниот професор, со најава на e-mail адресата sbrsakoska@gmail.com.

Известување

25.01.2024  09:00

Компјутерска анализа на податоци

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница. Испитот може да се полага парцијално или целосно.

Известување

Статистичка физика

Устен испит по СФ. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница.

Известување

24.01.2024  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Прва декада. Устен испит

Известување

24.01.2024  12:00

Теориска механика

Усмен дел, просторија 241

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Усмен дел, просторија 241

Известување

24.01.2024  10:00

Методика на школско експериментирање 2

Во истиот термин ќе се полагаат и предметите Методика на школско експериментирање 1 и Школско експериментирање по физика 1 и 2. Кандидатите имаат обврска да се најават на испит најдоцна два дена пред испитот на e-mail на наставникот: zoliver@pmf.ukim.mk

Известување

24.01.2024  12:00

Вовед во нелинеарна физика

Усмен дел, просторија 241

Известување

Механика на флуиди

Усмен дел, просторија 241

Известување

24.01.2024  10:00

Линеарна алгебра

Усниот испит по Линеарна алгебра во првиот рок на јануарско-февруарската испитна сесија ќе се одржи на 24.01.2024 година со почеток во 10 часот во математичкиот амфитеатар (просторија бр. 121). Студентите кои ќе полагаат усен испит претходно да се најават на vmiovska@gmail.com, најдоцна до 22.01.2024 до 14.00 часот.

Известување

23.01.2024  10:15

Електромагнетизам

I-декада - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ М.Ристова (ТЕОРИЈА)

Известување

23.01.2024  10:00

Осцилации и бранови

Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака најдоцна еден ден претходно.

Известување

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен испит по Осцилации и бранови. Писмен испит по Репетиториум по физика преку задачи и експерименти. Студентите задолжително да го најават своето присуство на испитот преку електронска пошта кај предметниот наставник најкасно два дена пред полагањето. Просторија бр. 117

Известување

22.01.2024  10:00

Механика

Писмен испит по механика

Известување

22.01.2024  10:15

Електромагнетизам

I-декада - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ М.Ристова (НУМЕРИКА)

Известување

22.01.2024  11:30

Математичка физика 1

Устен испит - прва декада, просторија бр. 10

Известување

22.01.2024  10:00

Оптика

Устен испит. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail најдоцна 2 дена пред испитот

Известување

22.01.2024  11:30

Математичка физика 2

Устен испит - прва декада, просторија бр. 10

Известување

22.01.2024  10:00

Физика на музика и музички инструменти

.Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail најдоцна 2 дена пред испитот

Известување

22.01.2024  11:30

Избрани делови од математичка физика

Устен испит прва декада, просторија бр. 10

Известување

22.01.2024  10:00

Вовед во биофизика

Механика за мат-физ,Молекуларна физика за мат-физ, Медицинска физика, ОИЕ

Известување

18.01.2024  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

ПРОМЕНА! Прва декада. Писмен испит

Известување

18.01.2024  09:00

Програмски пакети во физика

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница

Известување

18.01.2024  10:00

Квантна механика 1

Испит по Квантна механика 1 - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

18.01.2024  10:45

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

18.01.2024  09:30

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

18.01.2024  09:00

Вовед во програмирање

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница

Известување

18.01.2024  10:00

Квантна механика 2

Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

18.01.2024  09:00

Компјутерска физика

Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница. Испитот може да се полага парцијално или целосно.

Известување

17.01.2024  12:00

Теориска механика

Писмен дел, просторија 241

Известување

Теориска електродинамика со СТР

Писмен дел, просторија 241

Известување

17.01.2024  10:00

Математичка анализа 2

Писмениот дел од испитот по Математичка анализа 2 во првата декада од јануарската испитна сесија ќе се одржи на 17.1.2024 (среда) со почеток во 10:00 часот во М-121 (математички амфитеатар). Забелешка: Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.

Известување

17.01.2024  12:00

Вовед во нелинеарна физика

Писмен дел, просторија 241

Известување

Механика на флуиди

Писмен дел, просторија 241

Известување

16.01.2024  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит прва декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит прва декада

Известување

16.01.2024  10:00

Атомска физика

Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава и најавете го присуството со електронска порака најдоцна еден ден претходно.

Известување

Нуклеарна физика со елементарни честици

Писмен и усмен испит по Нуклеарна физика со елементарни честици. Писмен и усмен испит по Нуклеарна физика. Просторија бр. 117. Писмен испит по Атомска физика Писмен испит по Електромагнетизам за студентите од Математика - физика Писмен и усмен испит по Вовед во Атомска и Нуклеарна физика за студентите од Математика-физика. Студентите задолжително да го најават своето присуство на испитот преку електронска пошта кај предметниот наставник најкасно два дена пред полагањето.

Известување

Статистичка физика

Писмен испит по СФ во просторија 117 во 10 часот (го изведува проф. д-р Ирина Петреска) Задолжителни пријавување два дена пред испитот на email irina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.