Библиотека

Институтот за физика располага со библиотека, во 20 места, со 10 000 наслови и повеќе од 4000списанија. Студентите добиваат и интерни скрипти по одделни предмети, во дигитална или во хартиена форма, како и програмски кодови потребни за одвивање на наставата.

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од наставните програмина студентите на располагање им стои компјутерска лабораторија со можност за пребарување наинтернет и различни бази на податоци до кои Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ има достап.


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.