Прв циклус (студиски програми 2018)

Астрономија и астрофизика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по геофизика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - астрономија и астрофизика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - астрономија и астрофизика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Astronomy and Astrophysics

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го ЕЛАБОРАТ за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

Структура на студиската програма по геофизика

Структурата на студиската програма по геофизика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

Академско звање: Дипломиран инженер по физика – астрономија и астрофизика

Легенда:

П – предавања;

А – аудиториски вежби;

Л – лабораториски вежби;

ЕКТС – број на кредити

 

1. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ01

Механика

4

2

2

8

ФЈЈ02

Математичка анализа 1

4

4

0

8

ФДЈ01

Компјутерска анализа на податоци

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет УКИМ

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

11

6

5

22

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

2. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ03

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

8

ФЈЈ04

Математичка анализа 2

4

4

0

8

ФЈЈ05

Хемија

4

0

3

6

ФДЈ02

Вовед во програмирање

2

0

2

6

 

Спорт и здравје

 

 

 

2

 

Вкупно од задолжителни предмети

14

6

7

28

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

3. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ06

Електромагнетизам

4

2

2

8

ФЈЈ07

Математичка физика 1

4

3

0

7

ФЈЈ08

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

12

7

2

22

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

4. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ09

Оптика

4

2

2

8

ФЈЈ10

Теориска механика

4

2

0

6

ФЈЈ11

Математичка физика 2

3

3

0

6

ФДЈ03

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет УКИМ

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

14

8

5

26

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

5. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ12

Атомска физика

4

2

2

8

ФАЗ01

Општа астрономија

4

2

0

7

ФЈЈ13

Теориска електродинамика со СТР

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

12

7

2

22

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

6. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ14

Квантна механика 1

4

2

0

8

ФДЈ05

Статистичка физика

4

2

0

7

ФАЗ02

Општа астрофизика

3

2

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

11

6

0

22

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

7. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ15

Физика на тврдото тело 1

3

2

0

7

ФДЈ07

Компјутерска физика

3

0

3

7

ФАЗ03

Ѕвездена астрономија

4

2

0

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет УКИМ

 

 

 

4

 

Вкупно од задолжителни предмети

10

4

3

22

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

8. семестар

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

ФЈЈ16

Нуклеарна физика со елементарни честички

4

2

2

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Дипломска работа

 

 

 

10

 

Вкупно од задолжителни предмети

4

2

2

8

 

Вкупен број на ЕКТС кредити

30

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секоја академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети за студиската програма по Астрономија и астрофизика

Код

Предмет

П 

А 

Л 

ЕКТС

1. семестар

ФПИ01

Репетиториум по физика 1

2

2

0

4

ФМИ01

Репетиториум по математика 1

2

2

0

4

2. семестар

ФАИ06

Физика на Земјата и атмосферата со екологија*

2

2

0

4

ФМИ02

Репетиториум по математика 2

2

2

0

4

3. семестар

ФАИ07

Физика на Сончевиот систем

2

1

0

4

ФАИ06

Физика на Земјата и атмосферата со екологија*

2

2

0

4

4. семестар

 

Изборен предмет УКИМ

 

 

 

4

5. семестар

ФТИ01

Избрани делови од математичка физика

3

2

0

4

ФПИ14

Спектроскопија

2

0

2

4

ФГЗ01

Општа геофизика

4

3

0

7

ФДЈ04

Метрологија

4

3

0

7

6. семестар

ФАИ03

Историја на астрономијата

2

2

0

4

ФТЗ03

Вовед во фотоника

3

2

0

7

ФТИ04

Релативистичка теорија на гравитација

2

1

0

4

ФАИ04

Археоастрономија*

2

0

0

4

7. семестар

ФАИ01

Астрономија – посебни поглавја

2

2

0

4

ФАИ02

Ѕвездени атмосфери

3

1

0

4

ФАИ04

Археоастрономија*

2

0

0

4

8. семестар

ФАИ08

Основи на набљудувачка астрономија

2

2

0

4

ФАИ09

Галактичка и екстрагалактичка астроно- мија

3

1

0

4

ФПЗ01

Физика на тврдото тело 2

3

3

0

6

Распоредот на изборните предмети по семестри укажува во кој семестар најрано студентот може да го избере дадениот предмет. Секој од изборните предмети може да биде избран и во подоцнежен семестар од иста парност. Исклучок од ова правило се предметите: ФПИ01 - Репетиториум по физика 1 и ФМИ01 - Репетиториум по математика 1, кои за првпат може да бидат запишани само во наведените семестри.

* Предметот ФАИ06 Физика на Земјата и атмосферата со екологија студентот може да ги избере во било кој семестар почнувајќи од вториот, а предметот ФАИ04 – Археоастрономија во било кој семестар почнувајќи од шестиот.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.