Прв циклус (студиски програми 2018)

Наставна физика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по наставна физика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран професор по физика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран професор по физика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Physics Education

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по наставна физика

Структурата на студиската програма по астрономија и астрофизика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

 

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ01

Механика

4

2

2

8

ФЈЈ02

Математичка анализа 1

4

4

0

8

ФНЗ01

ИКТ во наставата по физика 1

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ03

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

8

ФЈЈ04

Математичка анализа 2

4

4

0

8

ФЈЈ05

Хемија

4

0

3

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

3. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ06

Електромагнетизам

4

2

2

8

ФЈЈ07

Математичка физика 1

4

3

0

7

ФЈЈ08

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

3

2

0

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

4. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ09

Оптика

4

2

2

8

ФЈЈ10

Теориска механика

4

2

0

6

ФЈЈ11

Математичка физика 2

3

3

0

6

ФДЈ03

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

5. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ12

Атомска физика

4

2

2

8

ФДЈ04

Метрологија

4

0

3

7

ФЈЈ13

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

6. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ14

Квантна механика 1

4

2

0

8

ФНЗ02

Методика на школско експериментирање 1

3

0

3

7

ФДЈ06

Дизајн на електронски уреди

 0

 3

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

7. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ15

Физика на тврдо тело 1

3

2

0

7

ФНЗ03

Методика на школско експериментирање 2

3

0

3

6

ФН304

Методика на наставата по физика, 1

 2

 2

 3

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

Спорт и здравје

 

 

 

4

2

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Нуклеарна физика со елементарни честички

4

2

2

8

ФН305

Методика на наставата по физика, 2

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Дипломска работа

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава во секојаакадемска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар, заклучносо осмиот.
 • Физика на музика и музички инструменти 
 • Физиката во секојдневието 
 • ИКТ во наставата по физика
 • Мултимедија во наставата 
 • Презентациски вештини 
 • Училишна докимологија за природни науки 
 • Природни науки 
 • Природни науки 
 • Астрономија 
 • Физика на Земјата и атмосферата со екологија 
 • Историја и филофозија на природни науки 
 • Педагогија 
 • Психологија 
 • Македонски јазик
Списокот на изборни предмети што се нудат за оваа студиска програма може дабиде надополнет или изменет во зависност од актуелноста на темите, интересот настудентите и достапноста на наставниот кадар. Истиот ќе биде јавно објавуван предпочетокот на тековниот семестар. Студентите се поттикнуваат да избираат предметииод други, сроднидисциплини, во зависност од сопствените интереси и можности. Кон оваа листа ќе се додаде и универзитетската листа на слободно изборни предмети.

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.