Квантна механика 1

ФЈЈ14

1.

Наслов на нaставниот предмет 

КВАНТНА МЕХАНИКА 1

2.

Код

ФЈЈ14 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

III / 6

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

проф. д-р Олга Галбова

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени:  Механика, Математичкa физика 1, Математичка физика 2.

Ислушани: Атомска физика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Совладување на теориските основи на современото учење за градбата и својствата на материјата

 

11.

Содржина на предметната програма:

 • Математички основи на квантната механика (8 часа): Векторски простори. Суперпозиција на состојби. Скаларен производ. Линеарни оператори. Ермитски и унитарни оператори. Операторски функции. Комутатори. Сопствени вредности и сопствени функции. Хајзенбергови релации на неопределеност. Матрици. Дираков формализам. Унитарни трансформации. Репрезентации
 • Основни елементи на квантната механика (3 часа): Временски зависна Шредингерова равенка. Закони за запазување. Стационарна Шредингерова равенка. Оператори на импулс и момент на импулс. Равенка на континуитет. Теорема на Еренфест.
 • Потенцијални јами и бариери (6 часа): Бесконечно длабока потенцијална јама. Стационарни и нестационарни состојби. Потенцијални јами со конечни висини (правоаголна јама, зонска структура во периодичен потенцијал). Коефициент на рефлексија и трансмисија од конечна бариера. Тунелирање.
 • Линеарен хармонски осцилатор (ЛХО) (5 часа): Сопствени функции и сопствени вредности. Оператори на генерација и анихилација. Матрично опишување на ЛХО. Осцилаторни состојби на двоатомна молекула.
 • Момент на импулс (8 часа): Орбитален момент на импулс. Комутациони релации. Сопствени вредности и сопствени вектори на моментот на импулс. Спин. Сопствени вредности и сопствени вектори на спинот. Матрици на Паули. Собирање на моменти. Дводимензионални проблеми (сопствени функции и сопствени вредности на Lz), тродимензионални проблеми (сопствени функции и сопствени вредности на Lz и L2), ротациони состојби на двоатомна молекула.
 • Честичка во централно симетрично поле (2 часа): Квантни состојби со определена вредност на E, Lz и радијална временски независна Шредингерова равенка, енергетски состојби и сопствени функции за кулоновски потенцијал.
 • Водороден атом (3 часа): Енергетски состојби, сопствени функции, водорно-слични атоми.
 • Наелектризирана честичка во магнетно поле (3 часа)
 • Временски - независна теорија на пертурбации (4 часа): Недегенерирана теорија на пертурбации. Дегенерирана теорија на пертурбации. Примери
 • Варијационен принцип (2 часа): Теорија. Основна состојба на атом на хелиум.
 • Квази-класична (ВКБ) апроксимација (5 часа): Критериум за квазикласичност на системот, квазикласична бранова функција при финитно движење, квазикласични услови за квантување, коефициент на трансмисија во квазикласична апроксимација.
 • Квантно мерење (2 часа)

 

12.

Методи на учење: Предавања, Аудиториски вежби, Пребарување на литература и други ресурси за учење, Подготовка на испитот, Подготовка на семинари

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

контактни часови – 120 часа

неконтактни часови – 120 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

30

16.3

Домашно учење

90

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

бодови      85

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

бодови     10

17.3.

Активност и учество

бодови     5

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

A. C. Phillips

Introduction to Quantum Mechanics

Wiley

 

2.

Ѓорѓи Ивановски

Квантна механика

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

1999

3.

S. Gasiorowicz

Quantum Physics

3rd ed. Wiley

2003

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R. Shankar

Principles of Quantum Mechanics

Plenum

1994

2.

P. J. E. Peebles,

 

Quantum Mechanics

Princeton University Press

1992

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 10 јуни 2021 во 11:00
 • 24 јуни 2021 во 11:00

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.