Теориска електродинамика со СТР

ФЈЈ13

1.

Наслов на наставниот предмет 

ТЕОРИСКА ЕЛЕКТРОДИНАМИКА СО СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ

2.

Код

ФЈЈ13 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

III / 5

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

доц. д-р Александар Ѓурчиновски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Електромагнетизам

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање на студентот со основите на специјалната теорија на релативност и теориската електродинамика, со коваријантна формулација на електродинамиката и потребните математички методи, како и употреба на стекнатите знаења во решавање на конкретни задачи.

11.

Содржина на предметот:

 • Специјална теорија на релативност: Историски развој, инерцијални системи и Галилеев принцип на инваријантност. Лоренцови трансформации. Простор на Минковски. Релативистичка механика. Основи на релативистичката оптика. Четиридимензионални вектори и тензори. Простор на Риман.
 • Равенки на електромагнетно поле: Максвелови равенки и нивни решенија. Скаларен и векторски потенцијал. Равенка на Поасон. Електростатика и магнетостатика. Мултиполни разложувања. Електродинамика во Лоренцов калибрационен услов. Нехомогена бранова равенка и ретардационо време.
 • Електромагнетни бранови: Електромагнетни бранови во вакуум. Електромагнетни бранови во материјални средини. Гранични услови. Одбивање и прекршување на рамни електромагнетни бранови од диелектрични средини. Френелови равенки. Одбивање на електромагнетни бранови од метални средини. Апсорпција и дисперзија на електромагнетни бранови. Брановоди.
 • Електрични полнежи во движење: Ретардациони потенцијали. Равенки на Јефименко. Потенцијали на Ленард-Вихерт. Електромагнетно поле на точкаст полнеж во движење.
 • Електромагнетно зрачење: Моќност на зрачење од полнеж во движење од општ карактер. Зрачење од хармониски променливи извори. Зрачење од електричен и магнетен дипол. Формули на Лармор и Ленар. Електромагнетна реакција и равенки на Абрахам-Лоренц-Дирак. Синхротронско зрачење. Закочно зрачење (bremsstrahlung). Расејување.
 • Релативистичка електродинамика: Коваријантна формулација на електродинамиката. Тензор на електромагнетно поле. Квадрипотенцијали. Лагранжов и Хамилтонов формализам во електродинамиката.

12.

Метод на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи

13.

Вкупен расположлив фонд на време

неделен фонд на часови: 4+3+0

15 недели х 7 часа = 105 часа

7 ЕКТС х 30 = 210 часови

14.

Распределба на расположливото време

60 + 45 + 25 + 40 + 40 = 210 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

25 часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

40 часови

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови

10 бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3

Активност и учество

20 бодови

17.4

Завршен испит

40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50  бода

5 (пет) (F)

Од 51  бода до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 бода до 70  бода

7 (седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15, 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски (и англиски по потреба)

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Дејвид Џ.  Грифитс

Вовед во електродинамика

Арс Ламина - Скопје

2015

2.

M. A. Heald and

J. B .Marion

Classical electromagnetic Radiation

Academic Press - London

1995

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. D. Jackson

Classical Electrodynamics (3rd edition)

John Wiley & Sons - New York

1999

 

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 јуни 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во предавална бр. 241
 • 19 јуни 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во предавална бр. 241
 • 04 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241
 • 25 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241
 • 15 јануари 2020 во 10:00 (ПРВА декада) Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241 со почеток во 10.00 часот
 • 05 февруари 2020 во 10:00 (ВТОРА декада) Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241 со почеток во 10.00 часот
 • 17 јуни 2020 во 12:00 Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)
 • 01 јули 2020 во 12:00 Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)
 • 15 јули 2020 во 12:00 Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)
 • 20 јануари 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
 • 03 февруари 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
 • 16 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
 • 30 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
 • 25 јануари 2022 во 12:00 Усмен испит - ПРВА декада
 • 09 февруари 2022 во 12:00 Усмен испит - ВТОРА декада
 • 21 јануари 2022 во 12:00 Писмен испит - ПРВА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 07 февруари 2022 во 12:00 Писмен испит - ВТОРА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 11 април 2022 во 12:00 Писмен испит (ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 13 април 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 15 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, прва декада
 • 29 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, втора декада
 • 01 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска електродинамика со СТР во голем физички амфитеатар - прва декада
 • 24 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска електродинамика со СТР во соба 117 - втора декада
 • 26 август 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска електродинамика со СТР (задачи) во мал физички амфитеатар - прва декада
 • 29 август 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 13 септември 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 12 септември 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска електродинамика со СТР (задачи) во мал физички амфитеатар - втора декада
 • 16 јануари 2023 во 12:00 Писмен испит, просторија бр. 241
 • 25 јануари 2023 во 12:00 Усмен испит, просторија бр. 241
 • 01 февруари 2023 во 12:00 Писмен испит, просторија бр. 241
 • 08 февруари 2023 во 12:00 Усмен испит, просторија бр. 241

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.