Математичка физика 2

ФЈЈ11

1.

Наслов на нaставниот предмет 

МАТЕМАТИЧКА ФИЗИКА 2

2.

Код

ФЈЈ11 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 4

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Даница Крстовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: Математичка анализа 1 и Математичка анализа 2

Ислушани:  Математичка физика 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со потребните математички методи кои се применуваат за опишување на однесувањето на физичките системи.

11.

Содржина на предметната програма:

 • Варијациони задачи и директни методи. Ојлер-Лагранжова равенка. Варијациони принципи  на физиката.
 • Парцијални диференцијални равенки од 1 и 2 ред. Класификација на равенките од втор ред, равенка на топлопроводност, бранова равенка, Лапласова равенка. Метод на сепрација на променливи. Интегрални трансформации за решавање на парцијални диференцијални равенки. Гринови функции. Нумерички методи.
 • Специјални функции и ортогонални полиноми: Ојлерови интеграли; Беселови функции, Лежандрови, Ермитови и Лагерови полиноми. Примена во физиката.
 • Нелинеарни диференцијални равенки и елементи на теорија на стабилност. Примена во физиката.

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180 часа (3+3)

14.

Распределба на расположивото време

90+90

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 5  часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

45 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                          60      бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                          30      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                          10      бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

                 до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Ислушани предавања и вежби и присуство на тестови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета, испит

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Sean Mauch

Introduction to Methods of Applied Mathematics

California Institute of Technology

2004

2.

K.F. Riley, M.P. Hobson, S. J. Bence

Mathematical Methods for Physics and Engineering

Cambridge University Press

2006

3.

James Nearing

Mathematical Tools for Physics

Physics Department,

University of Miami

2010

 

4.

Мару Л. Боас

Математички методи во физичките науки

Академски печат, Скопје

2011

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Niels Walet

Further Mathematical Methods

Department of Physics, University of Manchester, Institute of Science and Technology

2002

 

 

2.

Волтер А Штраус

 

Парцијални диференцијални равенки

Арс Ламина, Скопје

2011

 

 

3.

Даница Крстовска

Математичка физика 2

Интерна скрипта

2012

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 06 јуни 2019 во 11:00 Писмен испит МФ 1 и 2
 • 13 јуни 2019 во 11:00 Устен испит МФ 1 и 2
 • 18 јуни 2019 во 11:00 Писмен испит МФ 1 и 2
 • 21 јуни 2019 во 11:00 Устен испит МФ 1 и 2
 • 02 септември 2019 во 11:30 Писмен
 • 06 септември 2019 во 11:30 Устен
 • 21 ноември 2022 во 11:00 Писмен испит
 • 23 ноември 2022 во 12:00 Устен испит
 • 26 јануари 2023 во 11:00 Устен испит - прва декада
 • 20 јануари 2023 во 12:00 Писмен испит прва декада
 • 31 јануари 2023 во 12:00 Писмен испит втора декада
 • 10 февруари 2023 во 12:00 Устен испит втора декада-просторија бр. 10

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.