Теориска механика

ФЈЈ10

1.

Наслов на нaставниот предмет 

ТЕОРИСКА МЕХАНИКА

2.

Код

ФЈЈ10 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии 

6.

Академска година/семестар

II / 4

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Благоја Вељаноски

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со теориските основи на класичната механика и нејзина примена во засновањето на теориските дисциплини на физиката

11.

Содржина на предметната програма:

 • Ограничени движења. Даламбер-Лагранжов принцип. Диференцијални равенки на слободно движење. Равенки со множители на врски.  Лагранжови равенки.
 • Хамилтонов принцип на најмало дејство. Обопштени импулси. Хамилтонови равенки.
 • Поасонови загради.  Канонски трансформации.  Хамилтон - Јакобиева равенка.
 • Општи особини на централни движења. Равенка на траекторија при централно движење. Кеплеров проблем
 • Еластичен судир на две честици. Расејување на честици
 • Елементи на механика на тврдо тело

 

12.

Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит

13.

Вкупен расположив фонд на време

неделен фонд на часови: 4+2+0

15 недели x 6 часа = 90 часови

6 ЕКТС x 30 = 180 часови

14.

Распределба на расположивото време

60 + 30 + 20 + 30 + 40 = 180 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2

Самостојни задачи

30 часови

16.3

Домашно учење

40 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

30 бодови (писмен)                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

 20 бодови 

17.3.

Активност и учество

 10 бодови

17.4

Завршен испит

40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е присутност на настава (предавања и вежби), услов за полагање на завршен испит е положен писмен дел од испитот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Благоја Вељаноски

Теориска механика (скрипта)

Авторот

2009

2.

Ѓорѓе Мушицки

Теоријска механика

ИРО Граѓевинска књига, Београд

1981

3.

Herman Goldstein

Classical Mechanics

Addisson Wesley, Cambridge, USA

1980

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Л. Ландау и Е. Лифшиц

Механика

Наука, Москва

1973

2.

Ф. Гантмахер

Аналитичка механика

Граѓевинска книга, Београд

1965


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 септември 2021 во 09:00
 • 15 септември 2021 во 09:00
 • 24 ноември 2021 во 12:00 Писмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.
 • 01 декември 2021 во 12:00 Усмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.
 • 21 јануари 2022 во 12:00 Писмен испит - ПРВА декада
 • 02 февруари 2022 во 12:00 Писмен испит - ВТОРА декада
 • 25 јануари 2022 во 12:00 Усмен испит - ПРВА декада
 • 09 февруари 2022 во 12:00 Усмен испит - ВТОРА декада
 • 15 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, прва декада
 • 29 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, втора декада
 • 10 јуни 2022 во 10:00 Писмениот испит по теориска механика ќе се одржи со физичко присуство.
 • 20 јуни 2022 во 10:00 Писмениот испит по теориска механика ќе се одржи со физичко присуство.
 • 29 август 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 13 септември 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 24 август 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска механика - мал физички амфитеатар
 • 07 септември 2022 во 10:00 Писмен испит по теориска механика - мал физички амфитеатар
 • 24 ноември 2022 во 12:30 Усмен испит, просторија бр. 241
 • 22 ноември 2022 во 10:30 Писмен испит по теориска механика
 • 16 јануари 2023 во 12:00 Писмен испит, просторија бр. 241
 • 25 јануари 2023 во 12:00 Усмен испит, просторија бр. 241
 • 01 февруари 2023 во 12:00 Писмен испит, просторија бр. 241
 • 08 февруари 2023 во 12:00 Усмен испит, просторија бр. 241
 • 08 февруари 2023 во 12:00 Усмен испит, просторија бр. 241
© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.