Нуклеарна физика со елементарни честици

ФЈЈ16

1.

Наслов на нaставниот предмет 

НУКЛЕАРНА ФИЗИКА СО ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧЕСТИЧКИ

 

Код

ФЈЈ16

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма

(единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

IV / 8

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

доц. д-р Ламбе Барандовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Атомска физика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентот да се запознае со основните сознанија за атомското јадро, радиоактивноста, детекцијата на зрачењата,  заемодејството на зрачењата со материјата, уредите за забрзување на честичките, за основите на неутронската физика како и да стекне основни знаења за елементарните честички.

11

Содржини:

 • Основни својства на атомските јадра, состав, големина,
 • Јадрени модели (капков, Фермиев, слоест, колективен модел)
 • Нуклеарни сили. Теорија на деутеронот, теорија на полето на нуклеарните сили
 • Јонизирачки зрачења и нивното заемодејство со материјата. Релации домет-енергија.
 • Детектори на зрачењата (гасни бројачи, полупроводнички детектори, трагови детектори)
 • Радиоактивност: алфа, бета гама, својства на зрачењата. Распади, фамилии.
 • Дозиметрија на јонизирачките зрачења
 • Акцелератори на наелектризирани честици
 • Нуклеарни реакции, ефикасни пресеци, модели на реакциите
 • Физика на неутроните и фисија. Фузија. Нуклеарни реактори.
 • Елементарни честички

 

12.

Методи на учење: предавања, екапериментални вежби, аудиториски вежби, семинар

13.

Вкупен расположив фонд на време

240 часа

14.

Распределба на расположивото време

120 часa наставни активности (неделен фонд: 4 часа предавања, 2 часа нумерички вежби и 2 часа лабораториски вежби)

+ 120 часа други форми на активности

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

45 бода (писмен) + 40 бода (усмен)

17.2.

Семинарска работа/проект

(презентација:писмена и усна)

 

10  бодови

17.3.

Активност и учество

5   бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен

испит

Со право на потпис се стекнуваат студентите кои редовно ги следеле предавањата, нумеричките и лабораториските вежби и поднеле елаборати за изработените лабораториски вежби. Услов за полагање на завршниот испит е студентите претходно да го имаат положено писмениот дел од испитот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Самоевалуација и евалуација од студенти

 

22.

Литература

 

Задолжителна литература

 

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

 

 

1.

Kenneth Krane

Introductory Nuclear

Physics

John Wiley & Sons

1988

 

2.

С. Конеска,

Д.Гершановски

Нуклеарна физика

УКИМ, Скопје

1998

 

3.

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

 

 

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

 

 

1.

Стивен Торнтон, Ендру Рекс

Модерна физика

Табернакул

 2010

 

2.

I. E. Irodov

Problems in general physics

Mir Publishers

 1981

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 02 септември 2022 во 10:00 Писмен испит по Електромагнетизам (група физика и група математика-физика), писмен испит по Вовед во атомска и нуклеарна физика (група - математика физика), писмен и усмен испит по Нуклеарна физика и Нуклеарна физика со елементарни честички
 • 25 август 2022 во 10:00 Писмен испит по Осцилации и бранови
 • 13 септември 2022 во 10:00 Писмен испит по Електромагнетизам (група физика и група математика-физика), писмен испит по Вовед во атомска и нуклеарна физика (група - математика физика), писмен и усмен испит по Нуклеарна физика и Нуклеарна физика со елементарни честички

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.