Следни испити

30.05.2022  10:00

Атомска физика

online. Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

30.05.2022  11:00

Современи метеоролошки набљудувања

Курсот "Современи метеоролошки мерења и набљудувања" е дефиниран според студиската акредитациска програма од 2016, обработува поглавја кои се слични со Радарска и Сателитска Метеорологија според Акредитацијата од 2012 година чиј предмет не се наоѓа на листата на предмети.

01.06.2022  09:00

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

01.06.2022  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Писмен испит по теориска електродинамика со СТР во голем физички амфитеатар - прва декада

Вовед во нелинеарна физика

Писмен испит по вовед во нелинеарна физика во голем физички амфитеатар - прва декада

01.06.2022  11:00

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

01.06.2022  12:00

Програмски пакети во физика

Испит по ППФ (ONLINE). Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Вовед во програмирање

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

01.06.2022  13:00

Физика на сензори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

03.06.2022  10:00

Механика

Писмен дел од испитот по Механика. Испитот ќе се одржи во малиот физички амфитеатар. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 01.06.2022.

Биофизика

Медицинска физика, Механика за мат-физ. писмен,

Обновливи извори на енергија

06.06.2022  09:00

Статистичка физика

Писмен испит (ONLINE)

Хемија

Писмен испит-прва декада

06.06.2022  10:00

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Нуклеарна физика

Писмен испит по Осцилации и бранови училница 117

07.06.2022  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит по молекуларна физика со термодинамика во голем физички амфитеатар - прва декада

07.06.2022  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит прва декада, Голем физички амфитеатар

Математичка физика 2

Писмен испит прва декада, Голем физички амфитеатар

Компјутерска физика

Испит по КФ - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

07.06.2022  12:15

Мерења во физиката

Физика на тврдо тело

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Компјутерски управувани мерења

Вовед во метрологија

Вовед во метали и легури

Зонска теорија

Неинерцијални референтни системи и примена

Посебни поглавја од топлински мерења

Посебни поглавја од магнетски мерења

Физика на тврдо тело 1

Метрологија

Метали и легури

Симетрија во физиката на тврдото тело

Основи на полуспроводници

08.06.2022  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во овој термин ќе се одржат и испитите од Методика на школско експериментирање 2, Школско експериментирање по физика 1 и 2.

Динамика: напредно ниво

Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 06.06.2022.

08.06.2022  10:00

Оптика

Мал физички амфитеатар. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail еден ден пред испитот

Физика на музика и музички инструменти

Мал физички амфитеатар. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail еден ден пред испитот

Математичка анализа 1

Писмен испит прва декада во М-121 (математички амфитеатар) Студентите да го пријават своето присуство за полагање на писмениот дел од испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот. По положување на писмениот дел од испитот, студентите можат да го полагаат усниот дел од испитот во термин по договор со предметниот професор, со најава на e-mail адресата sbrsakoska@gmail.com.

Физика на енергетски извори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

08.06.2022  12:00

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

08.06.2022  14:00

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

09.06.2022  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 07.06.2022.

09.06.2022  11:00

Нуклеарна физика

Писмен и уснен испит по Нуклеарна физика, Писмен испит по Електромагнетизам за студенти од група физика и група математика-физика, Писмен и уснен испит по Вовед во Атомска и нуклеарна физика за група математика-физика.

09.06.2022  13:00

Математичка анализа 2

Прва декада во просторија М-121 (математички амфитеатар) Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математичка анализа 2, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресата stevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.

10.06.2022  09:00

Физика на нови материјали

Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 08.06.2022.

10.06.2022  10:00

Теориска механика

Писмениот испит по теориска механика ќе се одржи со физичко присуство.

10.06.2022  12:00

Статистичка физика

Устен испит по СФ - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

13.06.2022  09:00

Хемија

Устен испит-прва декада

13.06.2022  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Писмен испит по теориска електродинамика со СТР во голем физички амфитеатар - втора декада

Компјутерска анализа на податоци

Испит по КАП - физичко присуство. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Вовед во нелинеарна физика

Писмен испит по вовед во нелинеарна физика во голем физички амфитеатар - втора декада

14.06.2022  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Теорија. Прва декада. Физичко присуство

14.06.2022  12:00

Математичка физика 1

Устен испит прва декада-просторија бр. 10

Математичка физика 2

Устен испит прва декада-просторија бр. 10

15.06.2022  10:00

Механика

Писмен дел од испитот по Механика. Испитот ќе се одржи во малиот физички амфитеатар. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 13.06.2022.

15.06.2022  12:00

Теориска механика

Усмен испит, прва декада

Теориска електродинамика со СТР

Усмен испит, прва декада

16.06.2022  11:00

Физика на облаци и врнежи

16.06.2022  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар

Математичка физика 2

Писмен испит втора декада, Голем физики амфитеатар

17.06.2022  09:00

Статистичка физика

Писмен испит по СФ - ONLINE

17.06.2022  10:00

Оптика

Мал физички амфитеатар. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail еден ден пред испитот

Биофизика

Медицинска физика, Обновливи извори на енергија, Механика за мат-физ. писмен

Физика на музика и музички инструменти

Мал физички амфитеатар. Студентите кои планираат да полагаат да се најават на e-mail еден ден пред испитот

17.06.2022  12:00

Програмски пакети во физика

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Историја и филозофија на физиката

Усмен испит, прва декада

Вовед во програмирање

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Вовед во нелинеарна физика

Усмен испит, прва декада

Механика на флуиди

Усмен испит, прва декада

20.06.2022  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит по молекуларна физика со термодинамика во голем физички амфитеатар - втора декада

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Теориска механика

Писмениот испит по теориска механика ќе се одржи со физичко присуство.

Нуклеарна физика

Писмен испит по Осцилации и бранови, просторија 117.

20.06.2022  11:00

Атомска физика

online. Писмен и усмен дел. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

21.06.2022  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 19.06.2022.

21.06.2022  10:00

Физика на енергетски извори

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

21.06.2022  12:00

Складирање на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

21.06.2022  12:15

Мерења во физиката

Физика на тврдо тело

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Компјутерски управувани мерења

Вовед во метрологија

Вовед во метали и легури

Зонска теорија

Неинерцијални референтни системи и примена

Посебни поглавја од топлински мерења

Посебни поглавја од магнетски мерења

Физика на тврдо тело 1

Метрологија

Метали и легури

Симетрија во физиката на тврдото тело

Основи на полуспроводници

21.06.2022  14:00

Конверзија на сончева енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

22.06.2022  09:00

Хемија

Писмен испит-втора декада

Динамика: напредно ниво

Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство на испит преку електронска порака најдоцна до 20.06.2022.

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

22.06.2022  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и уснен испит по Нуклеарна физика, Писмен испит по Електромагнетизам за студенти од група физика и група математика-физика, Писмен и уснен испит по Вовед во атомска и нуклеарна физика за студенти од група математика-физика.

22.06.2022  11:00

Вовед во извори на енергија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

<< претходно | 1 | 2 |
© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.