Материјали


 • Application of Fourier analysis in physics
 • Applied meteorology and eco-climatology
 • Archaeoastronomy
 • Astronomy-special parts
 • Atomic physics
 • Basic life processes
 • Basics of geophysics
 • Basics of human anatomy and physiology
 • Basics of observational astronomy
 • Biophyisics
 • Chemistry
 • Computational physics
 • Computer data analysis
 • Contemporary physics seminar
 • Differential geometry
 • Dynamical meteorology
 • Dynamics: Advanced level
 • Earth science
 • Electromagnetism
 • Electronic device design
 • Electronics
 • Finite mathematics
 • Fluid mechanics
 • Forensic science
 • Fundamentals of astronomy
 • Galactic and extragalactic astronomy
 • General astronomy
 • General astrophysics
 • General geophysics
 • General meteorology
 • Geophysical measurements
 • History and philosophy of physics
 • History of astronomy
 • ICT in physics education, 1
 • ICT in physics education, 2
 • Inner earth models
 • Introduction to biophysics
 • Introduction to nonlinear physics
 • Introduction to photonics
 • Introduction to programming
 • Introduction to quantum metrology
 • Introduction to seismology
 • Introduction to the electronic devices
 • Linear algebra
 • Macedonian language
 • Macroseismics
 • Mathematical analysis 1
 • Mathematical analysis 2
 • Mathematical models in economy
 • Mathematical physics 1
 • Mathematical physics 2
 • Mechanics
 • Medical physics
 • Methodology of problem solving in physics
 • Metrology
 • Microphysics of clouds
 • Modeling of the atmosphere
 • Modern meteorological measurements and observations
 • Modern microscopic techniques
 • Molecular physics with thermodynamics
 • Multimedia in teaching
 • Nuclear physics with elementary particles
 • Numerical simulations
 • Object-oriented programming
 • Optics
 • Oscillations and waves
 • Partial and integral equations
 • Pedagogy
 • Photonics-selected parts
 • Physics and environmental protection
 • Physics of energy sources
 • Physics of everyday life
 • Physics of low-dimensional semiconductors
 • Physics of medical imaging
 • Physics of molecules
 • Physics of music and musical instruments
 • Physics of quantum information
 • Physics of radiotherapy
 • Physics of seismic sources
 • Physics of sensors
 • Physics of soft materials
 • Physics of the Earth and atmosphere with ecology
 • Physics of the solar system
 • Physics teaching methodology, 1
 • Physics teaching methodology, 2
 • Presentation skills
 • Psychology
 • Quantum mechanics 1
 • Quantum mechanics 2
 • Quantum theory of many-body systems
 • Radiation biology
 • Radiation physics and dosymetry
 • Radiochemistry
 • Renewable energy sources
 • Repetitorium mathematics
 • Repetitorium physics
 • Repetitorium physics through problems and experiments
 • School docimologie in science
 • School experiment methodology, 1
 • School experiment methodology, 2
 • Sciences - biology
 • Seismic waves and earth oscillations
 • Seismometry
 • Selected parts of biophysics
 • Selected parts of mathematical physics
 • Solar energy conversion
 • Solid state physics 1
 • Solid state physics 2
 • Spectroscopy
 • Statistical physics
 • Stellar astronomy
 • Stellar atmospheres
 • Stochastic processes in physics
 • Stochastic processes in physics
 • Structured programming
 • Theoretical and numerical methods in atmospheric physics
 • Theoretical electrodynamics with special relativity
 • Theoretical mechanics
 • Theory of relativity
 • Vector spaces
 • Weather analysis and prognosis
 • Weather extremes
 • Акустика и форензичка аудио анализа
 • Анализа и прогноза на времето
 • Анализа на податоци во експериментална физика
 • Анализа на податоци во еспериментална физика
 • Анатомија и физиологија на човекот
 • Археоастрономија
 • Археоастрономија
 • Археоастрономија
 • Астрономија – посебни поглавја
 • Атомска физика
 • Атомска физика
 • Балистика 1
 • Балистика 2
 • Биофизика
 • Векторски простори
 • Вовед во биофизика
 • Вовед во биофизика
 • Вовед во извори на енергија
 • Вовед во квантна метеорологија
 • Вовед во квантна метрологија
 • Вовед во компјутерски симулации
 • Вовед во метали и легури
 • Вовед во метрологија
 • Вовед во нелинеарна физика
 • Вовед во програмирање
 • Вовед во сеизмологија
 • Вовед во фотоника
 • Вовед во фотоника
 • Галактичка и екстрагалактичка астрономија
 • Галактичка и екстрагалактичка астрономија
 • Галактичка и екстрагалактичка астрономија
 • Геофизички мерења
 • Геофизички мерења
 • Дизајн на електронски уреди
 • Дизајн на електронски уреди
 • Дизајн на електронски уреди
 • Динамика: напредно ниво
 • Динамичка метеорологија
 • Динамичка метеорологија
 • Динамички симетрии во физика
 • Динамички симетрии во физиката
 • Дозиметрија и заштита од зрачење
 • Електромагнетизам
 • Електромагнетизам
 • Електроника
 • Електроника
 • Електронска микроскопија
 • Зонска теорија
 • Ѕвездена астрономија
 • Ѕвездени атмосфери
 • Ѕвездени атмосфери
 • Ѕвездени атмосфери
 • Избрани делови од математичка физика
 • Избрани делови од математичка физика
 • ИКТ во наставата по физика 1
 • ИКТ во наставата по физика 2
 • Историја и филозофија на физиката
 • Историја на астрономија
 • Историја на астрономијата
 • Истрага на местото на злосторот 1
 • Истрага на местото на злосторот 2
 • Квантна механика – многучестични системи
 • Квантна механика 1
 • Квантна механика 2
 • Квантна теорија на многучестични системи
 • Компјутерска анализа на податоци
 • Компјутерска физика
 • Компјутерска физика
 • Компјутерски системи
 • Компјутерски управувани мерења
 • Конверзија на сончева енергија
 • Конверзија на сончева енергија
 • Линеарна алгебра
 • Макросеизмика
 • Математичка анализа 1
 • Математичка анализа 1
 • Математичка анализа 2
 • Математичка анализа 2
 • Математичка физика 1
 • Математичка физика 1
 • Математичка физика 2
 • Математичка физика 2
 • Медицинска електроника
 • Медицинска физика
 • Мерења во физиката
 • Метали и легури
 • Методика на наставата по физика
 • Методика на наставата по физика 1
 • Методика на наставата по физика 2
 • Методика на наставата по физика, 1
 • Методика на наставата по физика, 2
 • Методика на школско експериментирање 1
 • Методика на школско експериментирање 1
 • Методика на школско експериментирање 2
 • Методика на школско експериментирање 2
 • Метрологија
 • Метрологија
 • Механика
 • Механика
 • Механика на континуум
 • Механика на флуиди
 • Микроелектроника
 • Модели на Земјината внатрешност
 • Моделирање на атмосферата
 • Модерни микроскопски техники
 • Молекуларна физика (математика-физика)
 • Молекуларна физика со термодинамика
 • Молекуларна физика со термодинамика
 • Мултимедија во наставата
 • Неинерцијални референтни системи и примена
 • Нуклеарна физика
 • Нуклеарна физика со елементарни честици
 • Нумерички методи во физика
 • Објектно-ориентирано програмирање
 • Објектно-ориентирано програмирање
 • Обновливи извори на енергија
 • Обновливи извори на енергија
 • Обработка на дигитални информации
 • Одбрани делови од алгебра
 • Одбрани делови од квантна механика
 • Одбрани делови од квантна механика
 • Одбрани делови од математичка физика
 • Одбрани делови од фотоника
 • Одбрани поглавја од астрономија
 • Оптика
 • Оптика
 • Општа астрономија
 • Општа астрономија
 • Општа астрофизика
 • Општа астрофизика
 • Општа геологија со петрографија
 • Општа геофизика
 • Општа геофизика
 • Општа геофизика
 • Општа метеорологија
 • Општа методика на наставата по физика со хоспитации
 • Општа физика 1
 • Основи на набљудувачка астрономија
 • Основи на набљудувачка астрономија
 • Основи на набљудувачка астрономија
 • Основи на набљудувачка астрономија
 • Основи на полуспроводници
 • Осцилации и бранови
 • Осцилации и бранови
 • Посебни поглавја од магнетски мерења
 • Посебни поглавја од топлински мерења
 • Посебни поглавја од физика на тврдо тело
 • Презентациски вештини
 • Примена на компјутери во наставата по физика
 • Примена на компјутерите во физиката
 • Примена на Фурие анализа во физиката
 • Применета квантна механика
 • Применета метеорологија
 • Природни науки 1
 • Природни науки 2
 • Програмски пакети во физика
 • Радијациона биологија
 • Радијациона физика
 • Радијациона физика со дозиметрија
 • Радијациона физика со дозиметрија
 • Радиохемија
 • Релативистичка теорија на гравитација
 • Релативистичка теорија на гравитација
 • Репетиториум по математика 1
 • Репетиториум по математика 1
 • Репетиториум по математика 2
 • Репетиториум по математика 2
 • Репетиториум по физика 1
 • Репетиториум по физика 1
 • Репетиториум по физика 1
 • Репетиториум по физика 2
 • Сеизмички бранови и осцилации на Земјата
 • Сеизмометрија
 • Симетрија во физиката на тврдото тело
 • Складирање на сончева енергија
 • Сложени термодинамички системи
 • Современи метеоролошки набљудувања
 • Спектроскопија
 • Спектроскопија
 • Спектроскопија
 • Спектроскопија
 • ​Специјална методика на наставата по физика со хоспитации
 • Спорт и здравје
 • Статистичка физика
 • Статистичка физика
 • Статистички и ИТ методи во форензика
 • Стохастички процеси во физика
 • Стохастички процеси во физиката
 • Структурно програмирање
 • Теорија на релативност
 • Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста
 • Теориска електродинамика со СТР
 • Теориска механика
 • Теориска механика
 • Ултразвук во медицината
 • Училишна докимологија за природни науки
 • Физика и заштита на животната средина
 • Физика и заштита на природна средина
 • Физика на енергетски извори
 • Физика на Земјата и атмосферата со екологија
 • Физика на Земјата и атмосферата со екологија
 • Физика на Земјата и атмосферата со екологија
 • Физика на имиџинг техники во медицината
 • Физика на информациони записи
 • Физика на медицински имиџинг техники
 • Физика на меки материјали
 • Физика на молекули
 • Физика на музика и музички инструменти
 • Физика на нискодимензионални полуспроводници
 • Физика на нови материјали
 • Физика на облаци и врнежи
 • Физика на радиотерапија
 • Физика на радиотерапија
 • Физика на радиотерапија
 • Физика на сеизмички извори
 • Физика на сензори
 • Физика на сензори
 • Физика на Сончевиот систем
 • Физика на сончево зрачење
 • Физика на спортот
 • Физика на тврдо тело
 • Физика на тврдо тело 1
 • Физика на тврдо тело 2
 • Физика на тврдото тело 2
 • Физика на човековото тело
 • Физичка и квантна оптика
 • Форензичка криминалистика 1
 • Форензичка криминалистика 2
 • Форензичка слика и видео
 • Фотоволтаична конверзија
 • Хаотична динамика на дискретни системи
 • Хемија
 • Хемија

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.