Наставен кадар

На Институтот за физика во моментов работат 21 наставник, шест асистенти, тројца виши лаборанти, тројца лаборанти и еден технички секретар и библиотекар


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.