Хемија

ФЈЈ05

1.

Наслов на нaставниот предмет 

XЕМИЈА

2.

Код

ФЈЈ05 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за физика 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

I / 2

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Методија Најдоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава и лабораториски вежби, студентите треба да се здобијат со знаења од основите на хемијата, вклучувајќи ја структурата на супстанците, основните законитости по кои се одвиваат хемиските промени на супстанците и номенклатурата на основните групи неоргански соединенија.

Студентите треба да ги совладаат основите на хемиското сметање.

Да се стекнат со практични знаења и вештини од хемијата.

11.

Содржина на предметната програма:

 • Вовед во општа хемија                                                   
 • Атомско-молекулска теорија                                                     
 • Структура на молекули                                                  
 • Основни типови неоргански соединенија и нивните особини
 • Хемиска термодинамика                                                
 • Хемиска кинетика                                                                      
 • Хемиска рамнотежа                                                                    
 • Раствори                                                               
 • Рамнотежи во раствори од електролити
 • Оксидационо-редукциони и електрохемиски процеси.

12.

Методи на учење:

Следење на предавањата и демонстрационите експерименти, аудиториски и лабораториски вежби, учење преку изработка на семинарска работа, користење на препорачаната литература и препорачаните видео експерименти дадени со литературата.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 ЕКТС × 30 = 180 часови

14.

Распределба на расположивото време

60 + 45 + 0 + 0 + 75 = 180

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

0 часови

16.2.

Самостојни задачи

0 часови

16.3.

Домашно  учење

75 часови

17.

Начин на оценување                                                                     32 + 32 + 20 + 16 = 100

17.1.

Тестови

84 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

16 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

редовност на предавањата и вежбите

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски

Општа и неорганска хемија

Авторот

2011

2.

М. Најдоски

Збирка задачи по општа и неорганска хемија

Авторот

2009

3.

М. Најдоски

Практикум по општа и неорганска хемија

ПМФ

2004

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски, М. Буклевски

Збирка решени задачи по општа хемија

Авторот

2011

2.

J. W. Hill, R. H. Petrucci,

T. W. McCreary, S. S. Perry

General chemistry

(превод на македонски)

Upper Saddle River

2010

   Следни испити од овој предмет:

 • 22 август 2022 во 09:00 Писмен испит-прва декада
 • 01 септември 2022 во 09:00 Устен испит-прва декада
 • 05 септември 2022 во 09:00 Писмен испит-втора декада
 • 14 септември 2022 во 09:00 Устен испит-втора декада
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Теоријата ќе може да ја полагате во петок, за што дополнително ќе бидат известени оние што ќе полагаат. Најверојатно во 13,15 часот. Ви посакувам успешно полагање!

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.