Електроника

ФДЈ03

1.

Наслов на нaставниот предмет

ЕЛЕКТРОНИКА

2.

Код

ФДЈ03

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за физика освен Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 4

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Мимоза Ристова

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушани: Електромагнетизам

Положени: Математичка анализа 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Разбирање на теориските основи и капацитет за практичната применливост на основите на вакуумската електроника. Разбирање на основите на теоријата на полуспроводниците. Оспособеност за разрешување на електрични кола со пасивни и активни компоненти. Способност за коснтрукција на базични засилувачи, исправувачи, осцилатори, сензори и избрани уреди со активни компоненти.

11.

Содржина на предметната програма:

 • Вакуумска електроника: Балистичка електроника. Движење на електрон во електрично, магнетно поле и нивна комбинација. Примена на балистичката електроника. Катодна цевка. Магнетрон. Електростатска леќа, магнетска леќа. Електронски микроскоп.
 • Слободни електрони кај металите и термоелектронска емисија: Енергетски метод на анализа. Потенцијален профил на модел на кристална решетка. Ферми-диракова ф-ја на распределба. Термоелектронска емисија. Термокатоди. Засилена термоелектронска емисија. Секундарна термоелектронска емисија. Автоелектронска емисија. Примена на СЕМ (скенирачка електронска микроскопија (вежби). Вакуумска диода (двоелектроден вакуумски систем). Равенка на просторен полнеж и карактеристики. Распоред на потенцијал кај триелектроден вакуумски систем.
 • Полуспроводникова електроника: Полуспроводници. pn-премин. Диоди. Биполарен Транзистор. Градба, параметри и карактеристики. Стабилизација на работна точка. кола за напојување со еден извор. Засилување со биполатен транзистор. Транзистори со ефект на поле. Градба, карактеристики и параметри. ФЕТ и МОСФЕТ. Полев транзистот како засилувач, кондензатор, отпор и прекинувач.
 • Исправувачи. Прекинувачи. Засилувачи, Повратна врска. Операциони засилувачи.
 • Булеова алгебра. Логички кола. Основи на дигиталната електроника.

12.

Методи на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари

13.

Вкупен расположив фонд на време

180 часа

14.

Распределба на расположивото време

105 часа наставни активности (3+1+3) и 75 часа други форми на активности

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

15

16.2

Самостојни задачи

10

16.3

Домашно учење

50

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

15

17.3.

Активност и учество

5

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 50 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 60 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 70 до  80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 80 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 90 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

70 % присуство на предавања и

80 % присуство на вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета на крајот од семестарот

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Ристов

Електроника

УКИМ

1995

2.

J. Millman

Microelectronics

Mc Grow Hill

1999

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 25 јуни 2021 во 10:15 Испитот ќе се одржи ОНЛАЈН на платформата TEAMS.
 • 02 декември 2021 во 09:15 Испит по ЕЛЕКТРОНИКА и други изборни (просторија ќе најдеме во зависност од бројот на пријавени)
 • 25 јануари 2022 во 09:10 ПРВА ДЕКАДА @ Мал Физички Амфитеатар
 • 14 февруари 2022 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА @ Мал Физички Амфитеатар
 • 13 јуни 2022 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА: Ова е термин за сите испити кај Проф. д-р МР и за третиот колоквиум по Електроника.
 • 23 мај 2022 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА: Ова е термин за сите испити кај Проф. д-р МР и за поправниот колоквиум по Електроника.

  Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.