Редовен професор д-р Мимоза РистоваКабинет 7 Локал 851 Email mima.ristova@gmail.com

Биографија

Мимоза Ристова е универзитетски професор, научник, колумнист, романописец, драмски писател и борец за човековите права. Родена е во Скопје, Република Македонија во 1963 година. Предава Електроника и Електромагнетизам на додиплонските студии и Фотоволтаици, Медицински имиџинг и Форензички науки на постдипломските студии на Природно-математичкиот факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија. Полињата на нејзините истражувања се следниве: Тенки полуспроводни филмови, Фотоволтаична конверзија, Електрохемиски ќелии за спонтано цепење на водата, Електрохромни ќелии, Аморфен силициум, Пиксел детектори, Селективни превлаки за термални сончеви колектори, форензички науки, радијациона заштита и друго. Vo 200/01 bила добитничка на NATO-NSF постдокторскиот грант на Универзитетот Текас А&М, во САД. 2014 година престојува како визитинг професор/истражувач на Националната Лоренцова Лабораотрија во Беркли, Калифорнија, САД каде работела на проектот "Електрохемиски ќелии за спонтано цепење на водата".

Инаку, таа е автор на околу 80 научни публикации, од кои околу 60 во списанија со импакт фактор. Коавтор е на еден универзитетски учебник по Електромагнетизам, три учебници по физика за средно образование, еден за основно, две збирки со експерименти и задачи за основно. Исто така, таа има објавено три романи на македонски јазик и две театарски драми. Во 2017 година таа доби USA патент на изумот на уредот за спонтано цепење на водата.

Во својата земја таа е позната како колумнист чиишто обсервации сеопфатно  комбинираат теми од тазлични области, од образование, наука, социјални феномени, дневна политика, човекови права и друго.  Нејзините колумни и стории се објавувани во дневни весници Утрински Весник и Дневник, во неделници Денес и Фокус и на порталот Плусинфо. Таа е член на бордот на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македониа.  

За време на престојот во САД во2014 година таа објави свои две литературни дела, т.е.еден детски роман и една театарска драма на англиски јазик на Amazon.com.  

Во пролетта 2017 година таа е избрана за да ја добие наградата "Научник на годината на УКИМ" за 2016 година. 

Книги

PUBLISHING (other than scientific articles in journals)

Textbooks

  • Problems and experiments in Physics for 8th grade, Prosvetno Delo 2017
  • Problems and experiments in Physics for 9th grade, Prosvetno Delo 2017
  • Electricity and Magnetism for engineers by M. Jonoska and M. Ristova,  University press UKIM -Skopje, 2013.
  • Physics for 9-th grade primary school students, 2002 (co-author),
  • Physics for 2-nd grade secondary school students 2004 (co-author),
  • Physics for 3-nd grade secondary school students 2005 (co-author)

 Book Chapters

                 "New developpements of pixels solid states detectors for medical interventional planning, early diagnostic and radiotherapy", Sylvie Chapuy, Marc Dimcovski, Zlatko Dimcovski, Nicolas Rabiller, Mimoza Ristova, Bio photonics for Life Sciences and Medecine, Ed. FontisMedia 2006.

                "Contrôle non-destructif par rayons X. X-View : un système de détection digital à haute résolution et en temps réel",  Sylvie Chapuy, Marc Dimcovski, Zlatko Dimcovski, Nicolas Rabiller, Mimoza Ristova, Instrumentation, Mesure, Métrologie, vol.5 (1-2), pp 131-149, 2005.

                "Derniers développements des détecteurs solides à pixels dans la planification des interventions médicales, du diagnostic précoce et de la radiothérapie", Sylvie Chapuy, Zlatko Dimcovski, Nicolas Rabiller, Mimoza Ristova,  Imagerie et Photonique pour les Sciences du Vivant et la Médecine, Ed. Fontis Media, 2004.

Other academic related publications

Author of  about 20 articles related to physics in a magazine for physics popularisation, “IMPULS”

Editor of “Physics and Environment”, Proceedings of the 1997’s Summer School for Young Physicists

Editor of “Materials and Technologies on the threshold of the third millennium”, Proceedings of the 1999’s Summer School for Young Physicists

Editor of “The landmark physics of the past century”, Proceedings of the 2000’s Summer School for Young Physicists.

Member of the Editorial Board of the magazine for Physics for 7, 8 and 9 graders, “IMPULS” 1999-2003.

Fiction (Novels and Theatre Plays)

"Professor Onestone's Brown Bear University", a novel for children and adults, www.xlibris.com and www.amazon.com.

"The Radiant Love of Maria SC" theatre play about Marie Sclodowska Curie (Copyright M. Ristova) on Amazon.com from March 2014.

“Marie and Pierre” and “The dog”, Two Theatre Plays, Sigma Press May 2012, Skopje (Macedonian).

"An array of mothers" (Mimoza Ristova alias Ava Miris), crime-fiction on Macedonian (a novel about a serial killer and a forensic scientist ) Alfa 92 edition, 2009.

"Oscar for the pee-boy" (Mimoza Ristova alias Ava Miris) (short story book on Macedonian) Matica edition, 2007.

"Professor Ednokamcev" (Professor Onestone),  novel on Macedonian, MI-AN publishers, Skopje, 1999.

Daily press and magazine columnist

Regular columnist of the weekly magazine FOKUS 2011- 2013

Author of 12 articles related to environmental problems, energy problems, and radioactive pollution, in a popular weekly magazine “DENES” 1998-99.

Occasional Columnist in the daily newspaper “DNEVNIK”.

A regular columnist for the daily newspaper “Utrinski Vesnik” 2002 –2003.

Author of 6 articles of energy efficient housing and solar energy in housing in “KUCA”, a Magazine for Architecture and Construction. 

Трудови и конф.

2017

PATENT CdZnO/Si Tandem Cell for Photoelectrochemical Water Dissociation, US 20170076875 A1, March 16,2017. Inventors: Wladyslaw WalukiewiczDouglas DetertKin Man YuMimoza Ristova.

Zdenka Stojanovska, Kremena Georgieva Ivanova, P Bossew, [...], Mimoza M. Ristova, Prediction of long-term indoor radon concentration based on short-term measurements, Nuclear Technology and Radiation Protection  32/1 (2017) 77-84.

  2016

"Surface modification of NiCdO barrier layer in complex photoanodes and TiO2 protective coating for efficient and stable water dissociation", M.M. Ristova, K.M. Yu, Journal of Solid  State Electrochemistry (2016). JSEL-D-16-00391.3, DOI: 10.1007/s10008-016-3398-x.

 "Semiempirical Modelling of a Nanostructured Photoanode Profile for Highly Efficient Water Splitting: Three Sublayers Concept", M.M. Ristova, W. Zhu, K.M. Yu, W. Walukiewicz, Journal of Green Engineering 5/4 (2016) 1-16.

"HIGHLY ACCURATE ESTIMATIONS OF HUMAN AGE FROM SMALL NUMBER OF INCREMENTAL LINES USING THREE LEVELS OF THE DENTAL CEMENTUM", M. Talevska, Z. Stojanovska, M. Mircevska and M. M. Ristova, Submitted for publication to the International Journal of Forensic Science and Pathology, 2016.

 "Semiempirical modeling of a three sublayer photoanode for highly efficient photoelectrochemical water splitting: Parameter and electrolyte optimizations", M.M. Ristova, W. Zhu, K.M. Yu, W. Walukiewicz, Solar Energy Materials and Solar Cells 157 (2016) 190-199.

"Electrochemical modification of the optical and electrical properties of Cd-rich NixCd1–xO alloys", M. M. Ristova, C. Francis, F.M. Toma, K.M. Yu, W. Walukiewicz, Solar Energy Materials and Solar Cells 147 (2016) 127-133.

 "Variation of indoor radon concentration and ambient dose equivalent rate in different outdoor and indoor environments",  Zdenka Stojanovska,, Blazo Boev,  Zora S. Zunic, Kremena Ivanova, Mimoza Ristova, Martina Tsenova, Sorsa Ajka, Emilija Janevik, Vaso Taleski and one more, Radiation and Environmental Biophysics 55/2 (2016) 171-183.

 2015

"Refreshing the Aged Latent Fingerprints with Ionizing Radiation Prior to the Cyanoacrylate Fuming Procedure: A Preliminary Study", M.M. Ristova, P. Radiceska, I. Bozinov, L. Barandovski, Journal of Forensic Science, (2015), doi: 10.1111/1556-4029.13020

"Surface Analysis of Electrochromic CuxO films in Their Coloured and Bleached states",  M. Ristova, M. Milun, B. Pejova,  Materiali in Tehnologije  49/3 (2015) 387-391.  

"Voltammetry of Chemically Deposited CuxO Electrochromic Films, Coated With ZnO or TiO2 Electrocatalyst Layers", M. M. Ristova, V. Mirceski , and R. Neskovska, Journal of Solid State Electrochemistry, 19/3 (2015) 749–756.

 2014

"Enhancement of Mechanical Properties of AA5754 Aluminium Alloy With a Severe Plastic  Deformation", N. Izairi, F. Ajredini, A. Vevecka-Priftaj and M. M. Ristova, Materials and Technology, Vol. 48/3 (2014) 385-388.  

 2013

 "APPLICATION OF UV AND X-RAY RADIATION FOR REFRESHING OF OLD LATENT FINGERPRINTS IN THE CYANOACRYLATE FUMING TECHNIQUE – PRELIMINARY STUDY", M.M. Ristova, P. Radiceska, L.Barandovski, V. Mancevska, IAEA Conference Paper (2013) UDC: 343.982.34:543.422.3

"Prediction of indoor radon risk from radium concentration in soil: Republic of Macedonia case study", P.  Bossew, Z. Stojanovska, Z. Zunic, M. Ristova, Romanian Journal of  Physics, Vol. 58, Supplement, P. S29–S43, Bucharest, 2013 (IF=0,526)

“Micro-Hardness Evolution of Al-Alloy Aa3004, Processed By An Equal Channel Angular Pressing”, N. Izairi, F Ajredini, M Ristova, A Vevecka-Priftaj, Acta Metallurgica Slovaca 19/4 (2013) 302-309.

"National survey of indoor thoron concentration in FYR of Macedonia (continental Europe e Balkan region)", Z. Stojanovska, P. Bossew, S. Tokonami, Z. S. Zunic, Francesco Bochicchio, B. Boev, M. Ristova, J. Januseski, Radiation Measurements, 49 (2013) 57-66. (IF= 1.185)

"Linguistic acoustic analysis for speaker dialect identification", L. Neskovska, M. Ristova, B. Gerazov, V. Pop-Dimitrioska, T. Markovski, Proceedings on the XI International Conference - ETAI 2013, Ohrid, Macedonia, September 26-28, 2013, p. 29-33.

"Annual and Seasonal Variations of Indoor Radon Concentration in Skopje",  Stojanovska Zdenka, Boev Blazo, Ristova Mimoza, Žunić S. Zora, Zoran Curguz, Januseski Jovan, Safety Engineering Vol. 2/4 (2012) 221-225.

2012

"TiO2 coating for SnO2:F films produced by Filtered Cathodic Arc Evaporation for improved resistance to H+ radical exposure", M. Ristova, A. Gligorova, I. Nasov, M. Milun, D. Gracin and R. Popeski-Dimovski,  ,Journal of Electronic Materials 41/11 (2012) 3087-94. 

"National survey of indoor thoron concentration in FYR of Macedonia (continental Europe–Balkan region)" Zdenka Stojanovska, Peter Bossew, Shinji Tokonami, Zora Zunic, Francesco Bochicchio, Blazo Boev, Mimoza Ristova, Jovan Januseski,  Radiation Measurements 49 (2013) 57-66.

"Evaluation of the HOLOGIC Selenia FFDM system with tungsten tube The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research", Vesna Gersan,  Mimoza Ristova and Zoran Ivanovski, Proceedings:  25-27 April 2012 Nis, Serbia (p. 360-363).

"Annual and seasonal variations of indoor radon concentration in Skopje (Republic of Macedonia)", Stojanovska Zdenka, Boev Blazo, Ristova Mimoza, Žunić S. Zora, Zoran Curguz, Januseski Jovan, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Proceedings:  25-27 April 2012 Nis, Serbia (p. 251-254).

"Indoor exposure of the population to radon in The FYR of Macedonia", Zdenka Stojanovska, Jovan Januseski, Blazo Boev, Mimoza Ristova, Radiation Protection Dosimetry, 148/2 (2012) 162-167.

2011

"Seasonal indoor radon concentration in FYR of Macedonia", Zdenka Stojanovska,  Jovan Januseski, Peter Bossew, Zora S. Zunic, Tore Tollefsen and Mimoza Ristova, Radiation Measurements 46 (2011) 602-610.

"INDOOR EXPOSURE TO RADON OF THE POPULATION OF FYR of MACEDONIA", Z. Stojanovska, J. Janusev, B. Boev and M. Ristova, Radiation Protection Dosimetry, March 15 (2011) 1-6.

"Results of Measurements of soil activity, soil gas and indoor radon concentrations in Prilep and Skopje",  Zdenka Stojanovska, Blazo Boev, Jovan Januseski, Mimoza Ristova,.Proceedings of the 2nd International workshop on the UNESCO-IGCP Project (73-78), 6-7th October 2011, Zagreb – Croatia.

" Spatial Distribution of  137Cs in the soils of the Republic of Macedoniа", Zdenka Stojanovska, Blazo Boev, Mimoza Ristova, Proceedings of the 3rd International workshop on the UNESCO-IGCP Project 1-3 December 2011, Ljubljana – Slovenia (p.77-83).

"XPS CHARACTERIZATION OF ELECTROCHROMIC  NIOX  THIN FILMS PREPARED BY LOW VACUUM EVAPORATION", J. Velevska,  M. Ristova, M. Pecovska – Gjorgjevich,  Physica Macedonica 59 (2011) 61-69.

2010

"NATURAL RADIOACTIVITY AND HUMAN EXPOSURE BY RAW MATERIALS AND PRODUCT FROM CEMENT INDUSTRY USED FOR BUILDING MATERIALS",  Z. Stojanovska, D. Nedelkovski, and M. Ristova, Radiation Measurements 45 /8 (2010) 969-972.  

2008

"LOW VACUUM EVAPORATED CUPROUS OXIDE FILMS", R. Neškovska, M. Ristova, J. Velevska, Proceedings of New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, (2008) 1-6,  29–31 May, Skopje, Macedonia (1-6).

2007

"Chemically Deposited Electrochromic Cuprous Oxide Films for Solar Light Modulation",  M. Ristova, R. Neskovska and V. Mirceski, , Solar Energy Materials and Solar Cells 91/14 (2007) 1361-1365.

"ELECTROCHROMISM OF THE ELECTROLESS DEPOSITED COPPER(I) OXIDE FILMS", R. Neskovska, M. Ristova, J. Velevska  and M. Ristov, Thin Solid Films, 515 (2007) 4717-4721.

2004

"EFFECT OF THE LONG TERM He-Ne LASER LIGHT EXPOSURE AND SUBSEQUENT ANNEALING ON THE HYDROGENATED AMORPHOUS SILICON pin PHOTODIODES", M. Ristova and Y. Kuo, Semiconductor Sci. Technol. 20 (2004) 1005-1009.

2003

"INFLUENCE OF THE ROUGHNESS OF THE MOLYBDENUM BACK ELECTRODE ON THE PHOTODIODE CHARACTERISTICS UNDER He-Ne ILLUMINATION",  M. Ristova, Y. Kuo and S. Lee, Semiconductor Sci. Technol. 18 (2003) 788-793.

"STUDY OF HYDROGENATED SILICON THIN FILMS AS A POTENTIAL SENSOR FOR He-Ne LASER LIGHT DETECTION",  M. Ristova, Y. Kuo, H. H. Lee,  Applied Surface Science 218 (2003) 44-53.

"OPTIMIZATION OF A HIGH-RESOLUTION REAL-TIME SOLID STATE X-RAY DETECTION SYSTEM FOR MAMMOGRAPHY", Sylvie Chapuy, Zlatko Dimcovski, Jean-Sebastien Graulich, Nicolas Rabiller, Mimoza Ristova, SPIE Optical Science and Technology, San Diego, 6-8 August 2003, Vol. 5199, 1-8.

2002

"BORON-DOPED A-Si:H THIN FILM DEPOSITION PROCESS AND APPLICATIONS IN P-CHANNEL THIN FILM TRANSISTOR AND PHOTODIODE FOR He-Ne LASER LIGHT DETECTION", Y. Kuo, H. Nominanda, M. Ristova, and H. H. Lee, J-Y. Tewg, Electrochemical Society Proceedings, VI TFT Conference, Vol. 2002- 23, 292-300.

"ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF NIOX PREPARED BY LOW VACUUM EVAPORATION", J. Velevska and  M. Ristova, Solar Energy Materials and Solar Cells 73 (2002) 131-139.

2001

"CHEMICAL BATH DEPOSITION AND ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF NIOx FILMS", M. Ristova, J. Velevska and M. Ristov, Solar Energy Materials and Solar Cells, 71 (2001) 219-230.

"AMORPHOUS SILICON PHOTODIODES FOR SOME IMAGE SENSING", M. Ristova, Contributions, Sec. Math. Tech. Sci. XXII, 1-2 (2001) 41-54.

"PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF Cd-PbS AND ZnO-PbS HETEROJUNCTION MADE BY CHEMICAL DEPOSITION", M. Ristov, G. Sinadinovski, M. Mitreski and M. Ristova, Contributions, Sec. Math. Tech. Sci. XXII, 1-2 (2001) 29-39.

"XPS PROFILE ANALYSIS ON CdS THIN FILM MODIFIED WITH Ag BY AN ION EXCHANGE", M. Ristova and M. Ristov, Appl. Surface Science ,181 (2001) 68-77.

"PHOTOVOLTAIC CELLS  BASED ON CHEMICALLY DEPOSITED P-TYPE SnS", M. Ristov, G.  Sinadinovski,  M   .Mitreski  and M. Ristova, Solar Energy Materials and Solar Cells, 69/1 (2001) 17-24.

"XPS PROFILE ANALYSIS ON CdS THIN FILM MODIFIED WITH Ag BY AN ION EXCHANGE",  M. Ristova and M. Ristov, Appl. Sufface Science ,181 (2001) 68-77.

"Depth-Profiling of Soil to Prove Uranium Contamination", M. Ristova, A. Tanusevski, J. Yuttenhove, Physica Macedonica, 51 (2001) 7-12.

1999

"ELECTROCHROMIC NIOx THIN FILMS PREPARED BY CHEMICAL DEPOSITION",  M. Ristova and M. Ristov, , Proceedings: Summer School on Advanced Materials  for Industrial Application, June 20-27, 1999, Kavala, Greece, p. 325-329.

"THE EFFECT OF PREPARATION METHOD ON THE CdS:Ag THIN FILM MICROSTRUCTURE: Comparison of four different methods",  M. Ristova, , Physica Macedonica 49(1999)19-26.

1998

"PHOTOELECTRICAL PROPERTIES OF CdS:Ag THIN FILMS", M. Ristova, M. Ristov and M. Mitreski, Contributions, Sec.Math. Tech. Sci., MANU, XIX, 1-2 (1998), p. 69-79.

"THIN POLYCRYSTALLINE SOLAR CELLS OF Cu2S (Pb)-CdS-HgS-Ag(C), Cu2S (Zn)-CdS-NgS-Ag(C), SnO2(F) Cu2S- CdS- HgS-Ag(C) MADE BY THE CHEMICAL DEPOSITION METHOD", M. Ristov, Gj. Sinadinovski, M. Mitreski and M. Ristova, ,  Contributions, Sec.Math. Tech. Sci., MANU, XIX, 1-2 (1998), p. 59-69.

"SILVER DOPED CdS FILMS FOR PV APPLICATION",  M. Ristova, M. Ristov, Solar Energy Materials and Solar cells, 53 (1998) 95-102.

"SILVER DOPING OF THIN CdS FILMS BY AN ION EXCHANGE PROCESS", M. Ristova, M. Ristov, P. Tosev, M. Mitreski, ,  THIN SOLID FILMS, 315 (1998) 301-304.

1992

"PREPARATION OF Ag2S THIN FILMS BY CHEMICAL DEPOSITION AND EXAMINATION OF SOME OF THEIR PHYSICAL PROPERTIES" M. Ristova and P. Toshev, Thin Solid Films, 216 (1992) 274-278.

 1990

"The Radioactivity in Republic of Macedonia in the Early Post-accident Period, After the Accident at Chernobyl", M. Ristova, M. Gajdardjiska, Bulletin SR RSM 39 (1990) 135-140. 

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.