Вовед во програмирање

ФДЈ02

1.

Наслов на наставниот предмет 

ВОВЕД ВО ПРОГРАМИРАЊЕ

2.

Код

  ФДЈ02

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика освен Наставна физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

I / 2

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

д-р Наце Стојанов, редовен професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: нема

Потпис: нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Оспособување на студентите за компјутерско програмирање без претходно искуство во програмирањето. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за компјутерско програмирање во Фортран и/или CAS апликациски софтвер. Добиените вештини ќе овозможат практична примена на компјутерското програмирање во физиката и нејзе сличните научни дисциплини како и можност за премин и користење на други програмски јазици.

11.

Содржина на предметната програма:

 • Вовед во програмирање и програмски јазици.
 • Константи, променливи и низи.
 • Внес и излез на податоци.
 • Аритметички и логички операции. Изрази за условување и циклуси. Функции и потпрограми.
 • Датотеки.
 • Детекција на грешки и оптимизација.
 • Генерирање на случајни броеви.
 • Библиотеки со нумерички рутини во Фортран. 

12.

Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

180 часа

14.

Распределба на расположливото

време

контактни часови – 60

неконтактни часови - 120

15.

Форми на наставните

активности

15.1

Предавања

30 часа

15.2

Вежби (аудиториски)

30 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

  30 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

60 часа

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови (писмен и практичен)

80 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

17.4

Завршен испит

/

18.

 

Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

           до   50 бода

  5 (пет)            (F)

oд 51 до   60 бода

  6 (шест)         (E)

од 61  до   70 бода

  7 (седум)       (D)

од 71  до   80 бода

  8 (осум)         (C)

од 81  до   90 бода

  9 (девет)        (B)

од 91  до 100 бода

10 (десет)        (A)

 

19.

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис:

Редовност во посетување на предавања и вежби.

Услов за завршен испит: нема

/

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот

на наставата

Анкетни прашалници

 

 

 

 

 

 

22.

Литература

 

 

 

22.1

Задолжителна литература

Ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ian David Chivers

Interactive Fortran 77: A Hands-On Approach

Ellis Horwood Ltd

1990

2.

Наце Стојанов

Авторизирани предавања

/

/

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.Е. Кнут

Уметноста на компјутерското програмирање

Просветно дело

2009


  Следни испити од овој предмет:

 • 18 јануари 2024 во 09:00 Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница
 • 13 септември 2022 во 10:00 Целосен испит. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.
 • 01 февруари 2024 во 09:00 Задолжително пријавување на email кај наставникот два дена пред испитот. Испитот ќе се одржи во компјутерска училница

  Материјали

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2024. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.