Динамичка метеорологија

ФГ304

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на нaставниот предмет

Динамичка метеорологија 

2.

Код

Ф41

3.

Студиска програма

Наставна физика; Применета физика-материјали и уреди; Mедицинска физика; Теориска физика; Физика на сончева енергија; Физика на компјутерски хардвер; Геофизика; Метеорологија; Астрономија и астрофизика; Форензичка физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика, ПМФ - Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година/семестар

летен

6.

Број на ЕКТС кредити

5

8.

Наставник

Проф. д-р Млаѓен Ќуриќ

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање на студентите со основите на динамикта на атмосферта  

11.

Содржина на предметната програма:

 

Теориска настава. Основни карактеристик на атмосферата; Равенка за состојбата на  воздухот; Континуитет на воздухот во атмосферта; Кинематички граничен услов; Динамички граничен услов; Реални сили; Сили кои се последица на ротацијата на Земјата; Некои вообичаени сложувања на силите. Равенка за движење во систем кој ротира заедно со Земјата; Размерна анализа на равенките за движење; Равенка за движење во разни  координатни системи. Движење во планетарен граничен слој на атмосферата; Секундарна циркулација; Геострофски, Термички и градиентен ветер; Стационарни кружни вртлози; Квазигеострофска р-ка за движење. Прв принцип на термодинамика за елемент на воздухот чија маса не се менува; Дијабатски процеси; Промена на температурата на воздухот поради: топлотната проводливост, сувоадијабатски и влажно-адијабатски процеси; Промена на температурата на елемент од воздухот при политропни процеси; Загревање на атмосферата со топлина од кондензација. Хидростатичка стабилност (метод на индивидуална честичка воздух, метод слоја); Хидродинамичка нестабилност; Равенка за вртложност; Равенка за дивергенција; Равенка за тенденција на притисокот; Равенка за тенденција на геопотенцијалот; Омега равенка; Q- вектор; Претварање на внатрешната и потенцијална енергије во кинетичка енергија со дивергентно и вртложно движење; Дисипација на кинетичката енергија во атмосферата поради триење; Претварање на енергијата при стационарно циркулирање на воздухот во атмосферата; Претварање на енергијата поради промена на положбата на ладна и топла ваздушна маса; Опште за пореметувањата кои ги предизвикува орографијата (пореметувања кои се предизвикани со помали возвишувања, орографски пореметувања во мезо-размери, орографски пореметувања во синоптички размери); Општ метод за наоѓање на пореметувањата; Лирова теорија за стационарни орографских бранови; Теорија за орографски бранови кога се набљудува тродимензионално пореметување.

 

Практична настава. Решавање задач последователно, после секоја обработена единица од предавањата.

 

 

12.

Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит

13.

Вкупен расположив фонд на време

75 часа (3+2+0 неделен фонд)

14.

Распределба на расположивото време

50 часа предавања + 25 часа нумерички вежби

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

50 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

25 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.2

Самостојни задачи

10 часови

16.3

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

40 бодови (писмен) + 40 бодови (усмен)                                                                   

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                 15 бодови  

17.3.

Активност и учество

                   5 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 49 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 50 до 59 бода

      6 (шест)     (E)

       од 60 до 69 бода

      7 (седум)   (D)

       од 70 до 79 бода

      8 (осум)     (C)

       од 80 до 89 бода

      9 (девет)    (B)

       од 90 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е присутност на настава (предавања и вежби), услов за полагање на завршен испит е положен писмен дел од испитот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Млађен Ћурић

Динамичка метеорологија

(книга)

РХМЗ-Београд

2002

2.

Млађен Ћурић, Дејан Јанц

Динамичка метеорологија кроз задатке (книга)

Физички факултет, Београд

2002

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

  • 11 јуни 2021 во 10:00 Целосен испит (писмен и усмен). Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams. За полагање со физичко присуство студентите треба да се јават со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

    Материјали

© 2023. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.