Втор циклус (мастер студии)

ГЕОФИЗИКА

Студиската програма за втор циклус студии по Геофизика е во процес на акредитација.

 

 

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф38

Геофизика

4

2

0

5

2Ф39

Посебни поглавја од геологија

3

2

0

4

2Ф40

Посебни поглавја од механика на континуум и ломење

3

2

0

4

 

2Ф41

Сеизмологија

4

2

0

5

 

Изборен предмет

4

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Вкупно задолжителни

14

8

0

18

 

Вкупно изборни

12

 

Вкупно

30

 

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.